logga
Bild: Ulfstand Wennström, Skogforsk
Det är gott om kottar i större delen av landet, visar Skogforsks kottprognos. Prognosen är en hjälp för skogsbruket vid insamlandet av beståndsfrö och vid markberedning under fröträd.

Den klimatbaserade prognosen visar på god frömognad i hela Sverige. Analys av kottprover (ej redovisade här) visar på mycket god frömognad och att den väderbaserade prognosen underskattar den verkliga grobarheten.

Kottprognosen visar på medelgod till riklig förekomst av tallkott i större delen av landet. Det tycks vara riklig till mycket riklig förekomst av tallkott i Norrbottens län, Härjedalen, Särna-Idre-området, Skaraborg, Örebro, Östergötland, Sörmland och på Gotland.

Förekomst av grankott tycks vara riklig till mycket riklig i regionerna Örebro, Södermanland, Östergötland samt Hälsingland. Medelgod förekomst har vi i regionerna Ångermanland, Medelpad, Dalarna med Särna-Idre, Västmanland, Kalmar och på Gotland. Övriga regioner har dålig förekomst.

Lokala avvikelser är mycket vanliga då skötseln av bestånd kan påverka förekomsten av kott i lika hög grad som årsmånsvariationen.

Skogforsks rekommendation är att vid insamling av kott först låta analysera ett representativt stickprov för analys av utbyte och anatomisk potential. Kottprovet bör bestå av minst en liter kott och härröra från minst 10 träd. Tänk på att frömognad och utbyte kan variera i kronan och i beståndet.

Vid markberedning under fröträd bör förekomst av kott kontrolleras, till exempel med kikare. Även här kan utbyte och anatomisk potential kontrolleras med ett kottprov.

Kottanalys

Är kottarna klängbara? Är fröet grobart? När är det lämpligt att plocka kott? Kontakta Skogforsks Fröservice för information om kott- och frökvalitet. Utbytet skattas genom provklängning, grobarhet prognosticeras med hjälp av röntgenanalys.

Varför kottprognos?

I Sverige planteras årligen runt 370 miljoner tall- och granplantor. För att producera dessa plantor behövs 3,5 ton frö, och lägger man till skogssådd är behovet uppe i 5-6 ton frö. För att få ihop detta samlas årligen 100 000 liter kott. 

För tall härrör 91 procent av den planterade tallen från fröplantager och för gran är siffran ca 65 procent. Med det nya TreO programmet är målet att fröbehovet ska täckas till 100 procent från fröplantager, men ännu är inte alla plantager anlagda så vi får vänta till 2030 talet innan vi kan räkna med full behovstäckning. Idag måste alltså betydande mängder frön måste samlas in i bestånd och Skogforsks kottprognoser stöttar skogsbruket i detta.

Prognoserna ger också vägledning om tidpunkt för markberedning under fröträdställningar, då det inte är någon idé att markbereda om det inte finns kott med frön som ger grobart frö. 

Se kartor över lokal kottförekomst i fördjupningsdelen.

Läs fördjupning

Slutlig grobarhetsprognos 2016

Tall

Gran

Den klimatbaserade prognosen visar på god frömognad i hela Sverige. Analys av kottprover (ej redovisade här) visar på mycket god frömognad och att den väderbaserade prognosen underskattar den verkliga grobarheten.

Kottförekomst i relativtal 2016

Tall

Prognos i relativtal baserad på 2549 provträd av tall över 10 m inventerade av Riksskogstaxeringen 2016. Relativtalet 100 motsvarar medelförekomsten 1991-2015 för respektive region. Prognosen visar på riklig förekomst i regionerna Norrbottens inland och i Skaraborg, god förekomst i regionerna Norrbottens kustland, Härjedalen, Särna-Idre, Örebro, Södermanland, Östergötland samt på Gotland samt medelgod förekoms i regionerna Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Kalmar, Kronoberg, Kristianstad, Blekinge samt Malmöhus. I övriga regioner väntas förekomsten vara dålig. Prognosen är osäker (färre än 20 provträd) i regionerna Medelpad (6 träd), Kristianstad (19 träd), Malmöhus (6 träd), Blekinge (9 träd) och Gotland (13 träd).

 

Gran

 

Prognos i relativtal baserad på 3307 provträd av gran över 10 m inventerade av Riksskogstaxeringen 2016. Relativtalet 100 motsvarar medelförekomsten 1991-2015 för respektive region. Prognosen visar på riklig förekomst av grankott i regionerna Örebro och Södermanland, god förekomst i regionerna Hälsingland och Östergötland, medelgod förekomst i regionerna Västernorrland, Medelpad, Dalarna med Särna-Idre, Gävleborg, Västmanland, Kalmar samt på Gotland. I övriga regioner väntas förekomsten av grankott vara dålig. Prognosen är osäker (färre än 20 provträd) i regionerna Medelpad (6 träd), Kristianstad (19 träd), Malmöhus (6 träd), Blekinge (9 träd) och Gotland (13 träd).

Kottförekomst i absoluta tal 2016

 

Tall

 

Prognos i relativtal baserad på 2549 provträd av tall över 10 m inventerade av Riksskogstaxeringen 2016. Siffran anger antalet kottar i medelprovträdet 2016. Prognosen är osäker (färre än 20 provträd) i regionerna Medelpad (6 träd), Kristianstad (19 träd), Malmöhus (6 träd), Blekinge (9 träd) och Gotland (13 träd).

Gran

Prognos i relativtal baserad på 3307 provträd av tall över 10 m inventerade av Riksskogstaxeringen 2016. Siffran anger antalet kottar i medelprovträdet 2016. Prognosen är osäker (färre än 20 provträd) i regionerna Medelpad (6 träd), Kristianstad (19 träd), Malmöhus (6 träd), Blekinge (9 träd) och Gotland (13 träd).

Medelförekomst av kott 1991-2015 i absoluta tal

Tall

Medelförekomst av kott i tallar över 10 m baserat på 68 460 provträd inventerade av Riksskogstaxeringen 1991-2015. 

Gran

Medelförekomst av kott i granar över 10 m baserat på 83 006 provträd inventerade av Riksskogstaxeringen 1991-2015.

 

 

Väderbaserad prognos 2017

Tall

Den väderbaserade kottprognosen för tall visar att förutsättningarna för förekomst av tallkott hösten 2017 är medelgoda i större delen av landet. För tallkott, som har en 2-årig fröcykel, kan du själv gå ut och leta efter de ärtstora gröna 1-årskottarna och göra en egen bedömning av förekomsten 2017. Vårfrost, sommartorka och annat kan dock reducera det slutliga antalet kottar som mognar ut under hösten 2017. 

Gran

Den väderbaserade kottprognosen för gran visar att förutsättningarna för förekomst av kott hösten 2017 är goda till mycket goda för hela Norrland, västra Svealand och västra Götaland. Om granen blommar våren 2017, ska dessa blommor klara vårfrost, rostsvampar och kott och frö insekter innan de kan ge några frön.

Väderbaserad prognos 2018

Tall

 

 

Kottförekomst i absoluta tal som funktion av latitud och altitud

 

Tall

Antal kottar per träd baserat på Riksskogstaxeringens provträd över 10 m 2016. Prognosen visar grovt räknat att det är god till riklig förekomst norr om latitud 66°N och över 400 möh norr om latitud 60°N. Lokala avvikelser är vanligt förekommande.

 

Prognos baserad på 2549 provträd av tall över 10 m inventerade av Riksskogstaxeringen 2016.

 

 

Gran

Antal kottar per träd baserat på Riksskogstaxeringens provträd över 10 m 2016. Prognosen visar grovt räknat att det lokalt är god till riklig förekomst av grankott mellan latitud 57°-63°N. I övriga Sverige är förekomsten i huvudsak dålig. Lokala avvikelser kan förekomma.

Prognos baserad på 3307 provträd av gran över 10 m inventerade av Riksskogstaxeringen 2016.

 

 

Nr 93-2016    Publicerad 2016-10-17 15:08

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!