logga
Bild: Mikael Frisk
Projektet VägRust har syftat till att utveckla en prototyp till beslutsstöd för planering av vägupprustningar. Här är projektrapporten.

Skogsbruket är beroende av ett väl fungerande vägnät för en tillfredsställande virkesförsörjning. Bristande bärighet och tillgänglighet i vägnätet orsakar ökade kostnader för transport, lagring och kvalitetsnedsättningar. Därför är det viktigt med smarta investeringar i vägnätet som kostnadseffektivt ökar tillgängligheten till efterfrågade virkesvolymer. Upprustning av befintliga vägar för att öka tillgängligheten är en viktig del i arbetet. Planeringen av vilka vägavsnitt som ska rustas upp är emellertid mycket svår eftersom mängden alternativ är många beroende på stora planeringsområden och långa tidshorisonter.

Projektet VägRust har syftat till att utveckla en prototyp till beslutsstöd för planering av vägupprustningar. Projektet initierades av Skogforsk och genomfördes i nära samarbete med Linköpings Universitet och flera större skogsföretag. En optimeringsmodell har utvecklats och testats i tre olika fallstudier. Fallstudierna har gett viktig erfarenhet och genererat underlag till fortsatt utveckling.

Modellen som utvecklats utgår från en taktisk avverkningsplan med information om volymsutfall per bestånd och sortiment, en plan för industriefterfrågan per sortiment och säsong (vår, sommar, höst och vinter), ett vägnät med information om bärighet och tillgänglighet samt uppgifter om kostnader för upprustning av skogsbilvägar. Modellens uppgift är att minimera kostnader för upprustning och transport samtidigt som industriefterfrågan uppfylls i enlighet med given plan. Modellen föreslår vilken säsong respektive bestånd ska avverkas samt vilka eventuella upprustningar som måste göras för att till en så låg kostnad som möjligt tillgodose efterfrågekraven. Modellen är omfattande och tar hänsyn till en mängd olika parametrar såsom traktbärighet, avstånd till grustäkter, användning av CTI-fordon, budgetbegränsningar, lagringsmöjligheter, krav på tjälsäkrade buffertvolymer etc.

Projektet har med fallstudierna visat att optimeringsmodellen kan göra upprustningsberäkningar och skapa bra underlag till planering av kostnadseffektiva väginvesteringar. Trots att planeringsproblemen är mycket svåra och innehåller en stor mängd parametrar att ta hänsyn till, klarar modellen att skapa ett realistiskt och trovärdigt resultat. Projektet har även gett viktiga erfarenheter om krav på datakvalitet och prestanda hos både optimeringsmodeller, optimeringslösare och hårdvara.

Förslag till fortsatt arbete innefattar bl.a. att i modellen integrera beslut om vilka bestånd som ska avverkas givet en bruttolista med möjliga avverkningsbestånd och därmed kunna skapa en taktisk avverkningsplan som inte bara tar hänsyn till skogliga förutsättningar för val av bestånd utan även integrerar logistikkostnader i form av avverkning, transport och upprustning. Det innefattar även förslag till förbättrad hantering av vägdata från SNVDB för att effektivisera analysprocessen.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

 

Vägrustprojektet vidareutvecklas nu i en större analys på ett skogsföretag.

Projektansvarig och kontaktperson för VägRust är Victor Asmoarp

Nr 68-2015    Publicerad 2015-05-22 10:25

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Mikael Frisk
Creative Optimization
Mikael Rönnkvist
Université Laval
Patrik Flisberg
Creative Optimization