logga
Ett projekt inom ESS-programmet har arbetat för att skapa bättre produktbeskrivningar för skogsbränsle. En produktifiering förväntas ge många positiva effekter för branschen. Läs i rapporten om vilka.

Denna rapport finns även i en förkortad populärvetenskaplig variant: "Produktifiera för att kommunicera".

ESS-projektet "Produktegenskaper för skogsbränsle" har haft som mål att skapa bättre produktbeskrivningar för skogsbränsle än de som används i dag.

De nya beskrivningarna ska gå att följa längs hela produktionskedjan från stubbe till förbränningsanläggning med hjälp av mätdata, erfarenhetstal och prognoser. Projektet har varit ett samarbete mellan medlemsföretag i Svensk Fjärrvärme och Svenska Trädbränsleföreningen, Skogforsk och SDC, och som varit kopplat till SDC:s pågående förnyelseprocess för branschgemensamma IT-tjänster. Arbetet med att definiera produktegenskaper för skogsbränslet, kom därför vid en mycket lämplig tidpunkt.

Bättre produktbeskrivningar förväntas ge ett antal positiva effekter för skogsbränslebranschen:

 • Klar och entydig beställning av skogsbränsle.
 • Klar och tydlig målbild på vad som ska produceras och levereras.
 • Fortlöpande uppföljning av produktionen med avseende på bränslets egenskaper.
 • Snabb och tydlig prognos/återkoppling på beställt/levererat bränsle.
 • Möjlighet att öka andelen transportoptimerande byten.

Projektet har varit avgränsat till att omfatta primärved (stamved, helträd utan rot samt grenar och toppar) och biprodukter från industri (flis, spån och bark) men har inte berört stubbar eller returträ (RT-flis). Under 2014 genomförde projektet två workshopar med deltagare från förbrukare och leverantörer av skogsbränsle. Då diskuterades informationsbehovet, d.v.s. de viktigaste produktegenskaperna samt vilka toleranser och intervall dessa egenskaper bör ha. Projektgruppen föreslår att skogsbränsle i framtiden ska beskrivas i sex s.k. egenskapskategorier:

 1. Bränsle – uppgifter om t.ex. askhalt, fukthalt, fraktionsfördelning.
 2. Administration – uppgifter om t.ex. ägare, ursprung, traktdata.
 3. Avverkning – uppgifter om t.ex. avverkningsform, tidpunkt, volymer.
 4. Sönderdelning – uppgifter om t.ex. metod, tidpunkt, fukthalt.
 5. Transport – uppgifter om t.ex. tidpunkt, lastningsmetod.
 6. Lagrinig–uppgifter om t.ex. täckning, yta, plats.

Genom att sätta samman egenskaper från de olika kategorierna får man en produktbeskrivning. Antalet möjliga kombinationer blir dock mycket stort, det handlar om åtskilliga tusen. För att underlätta kommunikationen på marknaden föreslår projektet ett mindre antal standardiserade s.k. BAS-produkter, femton för sönderdelat bränsle och åtta för ej sönderdelat bränsle.

Vi som arbetat i projektet tror att en stor del av morgondagens handel kommer att kunna ske med definierade BAS-produkter. I rapporten presenteras ett förslag med 23 olika produkter, vilka kan justeras, förfinas och utvecklas för att därefter implementeras. Det är marknadens aktörer som avgör hur kommunikation och handel med skogsbränsle kommer att ske i framtiden, och här finns underlag att arbeta vidare med.

Läs rapporten i sin helhet i pdf:en nedan.

Nr 121-2015    Publicerad 2015-09-25 06:51

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Lars Fridh
Tidigare anställd
Karin Vestlund Ekerby
Svenska Trädbränsleföreningen
Magnus Engberg
SDC
Linda Bäfver
Pöyry Sweden