logga
Här redovisas genetiska vinster hos förädlade plantor och frön som föreslås tillämpas vid tillväxtberäkningar vid de nationella skogliga konsekvensberäkningarna för kommande 100-årsperiod i SKA 08.

I den här rapporten redovisas uppgifter om genetiska vinster hos förädlade plantor och frön som föreslås bli tillämpade vid tillväxtberäkningar vid de nationella skogliga konsekvensberäkningarna för kommande 100-årsperiod i SKA 08. Utgångspunkten för de i den här rapporten redovisade beräkningarna var en sammanställning av genetiska vinster i nuvarande och framtida fröplantager och klonblandningar
som utarbetades av Rosvall m.fl. (2001). Där framgår även hur vinstberäkningar kan göras.

För att kunna göra realistiska nationella tillväxtprognoser kompletterades vinstberäkningarna för olika skogsodlingsmaterial med nya prognoser för tillgången på förädlade plantor från nuvarande, påbörjade och planerade framtida fröplantager.
Prognoserna över genetiska vinster och tillgång på skogsodlingsmaterial gjordes länsvis för att passa Huginsystemet.
I ett särskilt avsnitt beräknades effekterna av att tillämpa metoder som ger högre genetisk vinst än fröplantager. Det avser både tillgängliga metoder som selektiv skörd i fröplantager och bulksticklingar av högförädlade plantpartier men också
eventuell framtida användning av SE-plantor (framställda genom somatisk embryogenes).

Resultaten visar att det under lång tid kommer att vara överskott på frö från tallfröplantagerna och underskott på frö från granfröplantagerna med undantag för gran i Svealand. Underskottet av granfrö kommer att bestå i ca 30 år. Det innebär en stark begränsning för att använda förädlade granplantor. Hur stor del av bristen som kan täckas med bulksticklingar eller SE-plantor beror på hur teknik och kostnader utvecklas för dessa förökningsmetoder.

Här redovisas de viktigaste vinstsiffrorna vid anläggning av ny skog med tall och gran uppdelad på N (Norrland och Svealand) och S (Götaland). Den genetiska vinsten redovisas i % ökad medeltillväxt och kan avse effekten jämfört med plantor av ”rätt proveniens” eller jämfört med ortens oförädlade beståndsplantor, efter korrektion för bakgrundspollinering i fröplantagerna men inte för inväxning av
träd av samma art som planterats:

Tabell plantmaterial

För contortatall finns i utgångsläget plantagefrö som ger 10 % ökad tillväxt, en siffra som kommer att öka med tiden (tabell 8, se i rapporten nedan).

I rapporten diskuteras efterhand möjligheterna att simulera effekterna i Huginsystemet på ett tillfredsställande sätt och hur vissa beräkningsproblem skulle kunna lösas. I flera sammanhang diskuteras verklighetens inoptimalitet. Här redovisade vinster är dock konservativt räknade. Slutligen bör man ta ställning till hur eventuella förädlingseffekter i befintlig skog skall hanteras vid simuleringarna i Hugin.

Läs hela Arbetsrapporten som pdf nedan.

Nr 71-2008    Publicerad 2008-07-10 16:03

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!