Gå till:

Visualisering av skogsbruk genom storymapping

Genom ett interaktivt webbverktyg, ”storymap”, illustreras inom projektet skogsbrukets olika metoder. Syftet är att sprida kunskap om modern teknik och skonsamma metoder.

I projektet kommer vi att använda metoder för interaktivitet som används när man vill illustrera olika aktiviteter inom en viss area kallat ”story mapping”. På svenska kallas produkten berättelsekartor och idén bygger på att kombinera bilder, animationer, text och ljud med kartan som utgångspunkt. En landskapsbild kommer att utgöra grunden i verktyget. I kartbilden finns möjlighet att zooma in specifika trakter med olika problematik med avseende på skogsbrukande och hänsyn (miljö, social hänsyn och kulturminnen). Genom att ”klicka” i bestånden får användaren se olika tekniska hjälpmedel, olika praktiska lösningar och upplägg i skonsamma metoder. Illustrationer sker genom animerade filmsnuttar och spelfilm med bilder av verkliga bestånd. Verktyget kommer att finnas tillgängligt på Skogskunskap.se. Detta kommer att bidra till att sprida kunskap och information om ”best praxis” mot stora och små privata skogsägare liksom att sprida kunskap om ett skonsamt skogsbruk till samhälle och konsumenter av produkter och tjänster från skogen.

Verktyget är klart och finns att nyttja på  Skogskunskap

Det övergripande målet för projektet är att sammanställa tillgängliga geodata och de metoder för god hänsyn som används i skogsbruket i ett interaktivt verktyg (berättelsekarta) med syftet att sprida kunskap om dagens möjligheter att identifiera och skydda hänsynskrävande biotoper och områden i skogslandskapet.

Kortsiktiga mål

  • Filma minst en hänsynskrävande biotop mot vardera miljö-, social- och kulturhänsyn
  • Animera processen i skonsamma metoder utifrån olika problemställningar
  • Tillgängliggöra verktyget på skogforsk.se och skogskunskap.se

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (journalnummer 2017-4724).

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg