Gå till:

Insektsskador i fröplantager

Vilken nytta gör bekämpningsmedel mot skadegörande insekter i fröplantager? Finns det risk att vissa arter ökar när andra slås ut? Det är frågeställningar i det här internationella projektet.

I ett projekt som löper 2015-2017 finansierat av Formas försöker Skogforsk tillsammans med franska INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) klargöra om fröproduktionen i fröplantager påverkas då en eller flera insektsarter minskar till följd av bekämpning.

I dagsläget finns bara ett bekämpningsmedel registrerat för användning i fröplantager. Det motverkar skador från bara två av de fyra största skadegörarna. Nu undersöker vi om det finns risk att skadorna från de insekter som inte påverkas av bekämpningsmedlet ökar på grund av minskad konkurrens? I så fall kan bekämpningen vara gjord till ingen nytta – en onödig kostnad och onödig spridning av bekämpningsmedel.

Både Skogforsk och INRA arbetar med skogsträdsförädling och bekämpning av skadegörare i fröplantager. I och med att granar har oregelbunden blomning är det en fördel att ha försök i två länder med stort geografiskt avstånd. Det ökar chansen väsentligt att hitta blommande granar under projekttiden.

I studien kommer olika sammansättningar av insektsarter att undersökas i både naturligt angripna kottar och kottar där artsammansättningen manipulerats.

I projektet arbetar från Skogforsk, Helena GålnanderMichael KrookOlle Rosenberg (projektledare) och Jan Weslien. Från INRA arbetar Marie-Anne Auger-Rozenberg, Alain Roques och från franska ONF, Christian Blazy.

Bakgrund

Plantor från frön som skördas i fröplantagerna med förädlade träd växer 10-25 procent fortare än plantor från vanliga frön från skogen, och dessutom med bättre virkeskvalitet. Men det är inte bara skogsbruket som är intresserade av dessa frön. Även larver av olika insektsarter är specialiserade på att äta kottar och frön, vilket är en stor anledning till brist på förädlat frö, speciellt av gran. Att minska skadorna av insekter i fröplantager är viktigt men svårt då kotten utgör ett bra skydd mot bekämpningsmedel. Effektiva djupverkande (systemiska) insektsmedel är idag inte tillåtna i fröplantager i Europa och är på väg att fasas ut från andra områden av miljöskäl. Bekämpningspreparaten har gått från att vara bredverkande, där alla insekter dödas, till att vara mer specialiserade mot just de arter som man vill bekämpa.