Gå till:

En Trave Till – en väg mot effektivare transporter

Skogsbruket står inför utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter, genom att lasta mer på varje fordon, är en del av lösningen.

Resultaten från projektet visar att framkomligheten för dessa längre och tyngre fordon på befintligt vägnät i de allra flesta fall  är god. Dock kan problem uppstå med en del broar, och då speciellt brospann längre än 12 meter vilka får bära en stor del av vikten. Trots de högre bruttovikterna, i vissa fall ända upp till 90 ton, så blir inte axel- eller axelgruppsbelastningarna större tack vare fler axlar per fordonståg.

Med mer last på varje fordon kan utsläppen och transportkostnaderna sänkas med uppåt 20 procent utan att äventyra trafiksäkerheten eller öka vägslitaget. Fortsatta studier är dock nödvändiga i andra trafikmiljöer än de nu testade samt med fler godsslag än rundvirke.

I ETT-projektet har flis- och rundvirkestransporter till kraftvärmeverk, massabruk och sågverk testats men även transporter till och från järnvägsterminaler. Effektiva lastbilstransporter som bland annat samverkar med järnvägstransporter har stor potential att öka användningen av biobränslen i Sverige, bidra till en lönsammare skogsnäring och på så sätt aktivt bidra i omställningen till ett biobaserat och uthålligt samhälle baserat på förnybara råvaror.