Gå till:

ETT - en väg till ett biobaserat samhälle

Skogsbruket står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter genom tyngre och längre fordon är en del av lösningen.

Resultaten från tidigare projektet har visat att längre och tyngre fordonstyper klarar transporter längs befintliga vägar. Koldioxidutsläppen och transportkostnaderna kan sänkas med 20 procent utan att äventyra trafiksäkerheten eller öka vägslitaget.

Men det behövs fler studier för att bekräfta resultaten. Fler människor måste få möjlighet att se hur fordonen fungerar i trafiken och få kunskap om hur de påverkar trafiksäkerhet och miljö.

I ETT-projektet ska effektiva lastbilstransporter som bland annat samverkar med järnvägstransporter testas för att nå största möjliga effekt och miljönytta.

Flis- och rundvirkestransporter till kraftvärmeverk, massabruk och sågverk kan öka användningen av biobränslen i Sverige, bidra till en lönsammare skogsnäring och på så sätt aktivt bidra i omställningen till ett biobaserat och uthålligt samhälle baserat på förnybara råvaror.