Gå till:

Datadriven föryngring och miljöhänsyn

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Projektet syftar till att ta fram ett beslutsstöd för ståndortsanpassning och miljöhänsyn vid föryngring. Beslutsstödet ska basers på skördardata och geodata från  exempelvis flygburen laserscanning.

Fokus kommer i första hand att ligga på att förbättra och utveckla metoder för skonsam och värdeskapande föryngring. Det innebär i sin tur utvecklade metoder för markberedning, återbeskogning och avsättning av hänsynsområden baserade på information från ”Stora data” inom skogsbruk och geodata.

Projektet omfattar fyra delprojekt:

1. Här kartläggs hur föryngring utförs idag genom inventering av 200 trakter som avverkats och föryngrats under de senaste tre till fem åren.

2. I samarbete med Holmen, Sveaskog, Södra, SCA och Mellanskog utvärderas resultatet från delprojekt 1 samt traktdirektiv och instruktioner för de 200 inventerade trakterna.

3. Utifrån diskussioner och resultat som kommer fram i projekt 1 och 2 skapas ett beslutsstöd som stöder ett adaptivt arbetssätt för hur föryngring av skogsmark, miljöhänsyn och naturvårdsavsättningar bör genomföras.
Hypotesen är att ett beslutsstöd kan skapas med hjälp av skördardata som ger information om till exempel trädslag, tillväxt, rötfrekvens och miljöhänsyn i den tidigare skogsgenerationen (det avverkade beståndet).
Skördardatan analyseras tillsammans med geodata från till exempel flygburen laserscanning som ger högupplöst data om terrängförutsättningarna. Utifrån den samlade datan kan trakten delas upp i mindre områden, vilket ytterligare ökar precisionen i val av trädslag, föryngringsstrategi, miljöhänsyn och naturvårdsinsatser.

4.Beslutsstödet testas i samband med att avverkning och föryngring genomförs på 30 trakter, objektivt valda ur samarbetsföretagens traktbanker. Beslutsstödets funktion och resultat utvärderas genom fältinventeringar och dialog med skogsvårdsansvariga och entreprenörer.

Projektet löper från juni 2019 till och med december 2021. Dess fullständiga titel är ´Ökad skogsproduktion och förbättrad miljöhänsyn genom anpassning till lokala förutsättningar utifrån "Stora Data", genererade från tidigare skogsbruksåtgärder och digitala kartor´. Finansiär är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2018-3999).

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg