Gå till:

Arbetssätt för uttag av skogsbränslen

Nu finns en uppdaterad kunskapssammanställning och handbok över hanteringskedjan av skogsbränslen och alla de beslut som behöver fattas för att nå en effektiv och lönsam hantering och affär.

I takt med ökad efterfrågan på biomassa till den biobaserade industrin och energisektorn, ställs högre krav på robusta, hållbara och flexibla produktionssystem. Beredningen av den skördade biomassan måste ske resurseffektivt och med låg miljöpåverkan vilket kräver att en hög utnyttjandegrad för biomassan uppnås. Utmaningen i södra Sverige handlar om att växla upp och öka leveranserna av skogsbränslen för att möta den ökande efterfrågan. Norra Sverige är i en fas där leveranssystemen måste återskapas. För att växla upp i södra Sverige och samtidigt återigen starta verksamheten i norra, behövs samlad kunskap och riktlinjer kring hur olika leveranssystem kan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna.

Både skogs- och energiföretagen har en önskan om robusta, hållbara och flexibla produktionssystem för beställning och leverans av rätt skogsbränsle till rätt förbränningsanläggning. Detta har blivit en viktig och prioriterad fråga för hela branschen. Genom åren har det byggts upp en stor kunskap gällande skoglig råvaruförsörjning, styrning av produktion och logistik, mätning samt sortiments- och egenskapsbeskrivning av skogsbränslen. Dock har det saknats en sammanställning över kunskapen vilket blev tydligt då energipriserna steg under 2022 och intresset för skogsbränslen (grot = genar och toppar) följde med i uppgången.

En ny samlad och uppdaterad kunskapssammanställning av best practice är framtagen liksom en handbok i ämnet. I dessa beskrivs hanteringskedjan av primära skogsbränslen och alla de beslut som behöver fattas för att nå en effektiv och lönsam hantering och affär. Den ger översiktlig information om grothantering i Sverige och bidrar på så sätt med en viktig pusselbit och möjliggörare för att återigen öka fokus och kompetens kring skogsbränsleuttag.

På Skogforsks webb finns tidigare kunskapssammanställningar i form av utbildningsmaterial, arbetsrapporter och kunskapsartiklar.  Även på Skogskunskap (www.skogskunskap.se), ett kunskapsnav om skötsel av skog, riktat till skogsägare och deras rådgivare, finns mycket att läsa om skogsbränslen och dess hantering.

Arbetet med sammanställningen har utförts som ett samarbete mellan Skogsmästarskolan, SLU och Skogforsk. Vi vill rikta ett stort tack till Ljungbergsfonden som gjort det möjligt att genomföra detta arbete.

Nr 31-2023    Publicerad 2023-06-16 13:27
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Tomas

Johannesson

Tidigare anställd
 070 - 348 61 64
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.