Gå till:

Strategiskt beslutsfattande om skogsteknik

Enmaskinsystemet drivaren användes som case i Rikard Jonssons avhandling
Foto: Gösta Lindwall
Hur fattas besluten idag och hur kan de fattas bättre i framtiden, och med vilka underlag? Detta undersökte och analyserade Rikard Jonsson vid Skogforsk och SLU i sin doktorsavhandling.

Rikard Jonsson granskade skogsbolagens och en skogsägarförenings beslutsprocesser med särskilt fokus på beslut som rör utvecklingen av en ny drivare. Han presenterade även relaterade beslutsunderlag, samt ett konceptuellt flödesschema och en konceptuell modell som kan stödja strategiskt beslutsfattande.

Skogssektorn står för en betydande del av Sveriges bruttonationalprodukt och den tekniska utvecklingen ger svenska skogsbolag och skogsägarföreningar möjligheter att behålla konkurrenskraften på den mycket konkurrensutsatta marknaden för skogsprodukter. Sådana utvecklingsinsatser involverar komplexa nya system och styrs därför vanligtvis genom ostrukturerade beslutsprocesser. Men en organisations framgång är resultatet av dess beslut, så kvaliteten på dessa beslut är mycket viktiga.

Fyra studier

Avhandlingens arbete delades upp i fyra studier. I första studien undersöktes hur skogstekniska beslut fattas i skogsbolag och en skogsägarförening, och vilka stöd som används i processen. Det framkom att de intervjuade beslutsfattarna värdesätter samarbeten med tillverkare och forskare, att ekonomiska kriterier ofta är huvudmålen medan andra kriterier ses som ramar och att stora risker hanteras genom att ta små steg där det är möjligt, snarare än att ta stora steg.

Andra studien syftade till att göra metoder för multikriterieanalys mer begripliga för nybörjare samt att granska användningen av metoder för multikriterieanalys i skoglig drift. Olika metoder förklarades och grupperades och deras styrkor och svagheter presenterades. Det visades att metoderna visserligen användes i såväl strategisk, taktisk och operativ tidsskala, men var vanligast i strategiska beslut.

I den tredje studien utvecklades och jämfördes två metoder för maskinsystemanalys, som gav liknande resultat trots att de hade olika detaljnivåer och krävde olika kompetenser. Dessutom var deras likheter större än i andra analyser som har rapporterats i den vetenskapliga litteraturen.

I den fjärde studien användes de utvecklade metoderna för att jämföra drivaren med det etablerade tvåmaskinsystemet i svenska slutavverkningar, och resultaten visade på potential att minska kostnaderna genom att implementera det nya systemet. Analyserna i tredje och fjärde studien genomfördes för att ge ett lämpligt underlag för strategiskt beslutsfattande om innovationer.

Modell 1 flödesschema.png

Stöd för strategiskt beslutsfattande om skogsteknik

Ett konceptuellt flödesschema för strategiskt beslutsfattande om skogsteknisk utveckling presenterades i avhandlingen. Detta flödesschema ger vägledning för de olika stegen i utvecklingsprocessen, från de första utvärderingarna till det slutliga beslutet om huruvida den nya tekniken ska implementeras eller inte. Dessutom presenterades en konceptuell modell över hur en innovation stegvis kan utvärderas med hjälp av olika former av teoretisk och fysisk representation av innovationen, tillsammans med de olika representationernas för- och nackdelar. En representation kan vara en enkel teoretisk modell, där analyskostnaden är låg men osäkerheterna samtidigt är stora. Det kan också vara analyser av en konceptmaskin, med högre analyskostnader men samtidigt med lägre osäkerheter. Användning av flödesschemat och modellen förväntas öka beslutseffektiviteten för företag och andra organisationer inom skogssektorn.

Nr 79-2022    Publicerad 2022-12-02 10:18
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.