Gå till:

Framtida fröplantager av tall och gran

Kottskörd i plantage T12 Gnarp.
Foto: Ulfstand Wennström
Fröplantager fyller en viktig funktion för skogsproduktion, och kommer under överskådlig tid att vara huvudalternativ för produktion av förädlat skogsodlingsmaterial. Ny studie visar vägen framåt.

I en fröplantage skördas förädlade frön som används för produktion av skogsplantor. I takt med att förädlingen går framåt kommer successivt högre genetisk vinstnivå att uppnås i fröplantagerna och resultera i allt bättre skogsodlingsmaterial. I den här rapporten presenterar Skogforsk prognoser av den genetiska vinstutvecklingen för plantagezoner för gran och tall, med syfte att ge ett underlag för planering av framtida fröplantageanläggningar. Dessutom behandlar Skogsstyrelsen vikten av genetisk diversitet och ger ett förslag till procedur vid nyanläggning.

Ökad vinst

Studien visar att den genetiska vinsten, utryckt i arealproduktion, och tidpunkten när den infaller varierar mellan plantagezoner och trädslag. Det beror på flera faktorer, bland annat olika urvalsstyrka vid urvalet till förädlingspopu­lationerna, nyckfull och osäker blomning, tid för fälttestning samt från vilka populationer kloner hämtas. I nuläget, eller inom några år, kan plantager med tall anläggas som ger 25–29 procents vinst i tillväxt. Vid mitten av seklet visade prognosen att plantager med 33–38 procents vinst kan anläggas. Motsvarande siffror för gran varierar mer, 25–34 procent respektive 32–42 procent.

Den genetiska diversiteten är viktig ur flera synvinklar. Dels för att säkra att den genetiska vinsten uppnås, dels för att bygga in en säkerhet mot oförutsedda händelser, som till exempel uppträdande av skadegörare. Den nuvarande normen med en diversitet motsvarande 20–25 kloner kommer fortsatt att gälla, men ska inte ses som en statisk nivå. Olika omständigheter kan göra att avsteg från normen bör göras. Nya metoder för bestämning av genetisk diversitet i fröskördar och forskning kring betydelsen av genetisk diversitet kan även medföra att man i framtiden kan behöva ompröva dagens norm.

Samråd vid anläggningar

Slutligen föreslår Skogsstyrelsen att ett frivilligt samråd bör ske tillsammans med dem inför en plantageanläggning, där viktiga punkter tas upp. Till exempel vilka urvalsparametrar som använts, klonantal, mått på genetisk diversitet och uppförökningsmetod. Planerad fröproduktion och geografiskt läge är andra exempel på punkter att diskutera i ett samråd. Selektiv skörd och genetisk gallring som utförs i fröplantager ska anmälas till Skogsstyrelsen. Detsamma gäller om avgångar leder till risk för att målen med plantagen avseende genetisk vinst eller genetisk diversitet inte uppnås.

Nr 55-2021    Publicerad 2021-05-24 13:52
Förädling & plantor
Planering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.