Gå till:

Tillväxtstörningar hos tallplantor

Exempel på tallplantor med tillväxtstörningar i form av busklikt växtsätt och dubbeltoppar
Foto: Simon Palmér
Tillväxtstörningar på tallplantor har rapporterats under de senaste åren. Inventeringar och fältexperiment har gjorts för att undersöka omfattningen och försöka ta reda på orsaken till problemen.

Sedan några år har tillväxtstörningar på tallplantor rapporterats från Småland. Störningarna yttrar sig främst i onormal skottbildning. Andra störningar som iakttagits är onormalt många knoppar i toppskottets knoppsamling och ökad förekomst av proleptiska skott.

Under 2018 och 2019 har ytterligare inventeringar av föryngringar gjorts, och vi har lagt ut ett nytt fältexperiment. Dessutom gjordes återkommande uppföljningar av individuellt märkta plantor på några objekt. Målet med inventeringarna var att undersöka omfattningen av störningarna och om möjligt hitta mönster i uppträdandet. I fältexperimentet och de återkommande uppföljningarna var målet att direkt eller indirekt försöka identifiera orsaken till tillväxtstörningar.

Inventeringar gjordes på 30 föryngringar i östra Småland och nio i västra Småland. Dessa visade på förekomst av plantor med dubbel-/ eller flertopp i storleksordningen 10 procent. Men spridningen var stor, från skadefria objekt upp till dryga 30 procent med dubbeltopp. Inventeringarna har inte gett någon vägledning i sökandet efter orsaken till störningarna. Inga geografiska mönster kunde urskiljas och något samband med markfuktighet hittades inte.

I fältförsöket som gjordes 2019, testades bristen på bor samt förekomsten av skadesvamp som två tänkbara orsaker till störningar. Testerna gjordes genom att på ett objekt planterat två år tidigare tillföra bor med ett gödselmedel och att behandla med fungicidpreparat. Inga skillnader mellan behandlingarna och inte heller jämfört med en obehandlad kontroll kunde konstateras. I två föryngringar, planterade 2019, provades insekticidbehandlade plantor. Men även där kunde inga skillnader påvisas gentemot obehandlade plantor. Skott från plantor med störningar samlades in för att kontrollera om det fanns DNA från skadesvampar. Ingen känd skadesvamp kunde dock identifieras.

Tyvärr är alltså orsaken till störningarna fortsatt okänd.

Nr 36-2020    Publicerad 2020-06-09 08:00
Skogsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.