Gå till:

Svårt att förädla för högre densitet

Foto: Lars-Göran Stener
Att förädla fram högre densitet hos poppel och hybridasp kan bli svårt. Den genetiska variationen för densiteten är alltför begränsad. För ökad volymtillväxt finns däremot stora möjligheter.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1023-2019.

Forskare från Skogforsk har under nio år följt utvecklingen av cirka 100 kloner av poppel och hybridasp i ett fältförsök i Remningstorp (nära Skövde). Hybridaspens och poppelns höga produktionspotential gör dem till intressanta odlingsalternativ i Sverige. Tidigare har förädling av dessa trädarter främst baserats på volymtillväxt.

För maximal produktion av biomassa är även veddensiteten av betydelse, men där är informationen om de enskilda klonerna bristfällig. I försöket undersökte forskarna därför om det även går att förädla för produktion av biomassa – något som efterfrågas av industrin.

Begränsade möjligheter för veddensitet

Men resultaten visar att det kan bli problematiskt. Visserligen är densiteten hos dessa snabbväxande lövträd i hög grad ärftlig, vilket är en förutsättning för förädling. Det som sätter käppar i hjulet är att den genetiska variationen hos klonerna verkar vara alltför låg för en kostnadseffektiv genetisk förbättring av veddensitet. Selektionen av bra kloner blir i princip detsamma oavsett om man vid urvalet tar hänsyn till veddensitet (biomassa) eller inte (volym).

 
Om målet är att producera hög biomassa försvåras förädlingen ytterligare av att det finns ett negativt samband mellan poppelns diameter och densitet. Ju större diameter – desto lägre densitet per ytenhet. Det betyder att om urvalet i generation efter generation enbart baseras på trädens diametertillväxt blir den indirekta effekten en successiv reduktion av den genomsnittliga densiteten. Detta samband är känt sedan tidigare och resultaten bekräftades i fältförsöket.
 
I fältförsöket ingår 81 hybridasp- och 26 poppelkloner. Sannolikt har ett relativt litet stickprov av provträd inverkat på resultatet. Det finns alltså skäl att göra ytterligare studier där veddensitet utreds med syfte att optimera klonurvalet av hybridasp och poppel.

Potential att öka hybridaspens volymproduktion

Generellt har tillväxten i försöket i Remningstorp varit bra, med en årlig höjdtillväxt på 13–14 decimeter per år. Stamvedens densitet var i genomsnitt cirka 355 kg/m3 för både hybridasp och poppel.
 
Resultaten stämmer väl överens med tidigare studier, vilket innebär att den tidigare uppskattningen av hybridaspens och poppelns biomassaproduktion (stam och grenar) står fast, det vill säga cirka 10 ton torrvikt per hektar och år under cirka 25 års omloppstid för selekterade kloner på bördiga marker i södra Sverige.

Trots att tillväxten redan är hög visar resultaten att det finns potential för ytterligare förbättring av dagens odlingsmaterial av hybridasp. I dag används enbart kloner från de svenska grupperna (se Figur 1) i södra Sverige. Volymproduktionen kan dock förbättras genom att enbart använda de bästa klonerna, det vill säga ett urval av de svenska, lettiska och tyska klonerna i figur1 1. De relativa genotypvärdena för diametern varierar mellan 40 och 141 % för de olika klonerna i figur 1. Motsvarande variation för densitet är 92 - 107 %. Det motsvarar i absoluta mått 53-185 mm för diameter respektive 326–378 kg/m3 för densitet.

 


 imagegfwvme.png

 

Figur 1. Relativa genotypvärden (%) för diameter (D9) för samtliga hybridaspkloner fördelade från bästa till sämsta klonen inom olika materialgrupper (Sv_S=utvalda svenska kloner, Sv_S_Ny=utvalda nya svenska kloner, Finl=finska kloner, Let=lettiska kloner, Tysk=tyska kloner). Genomsnittet för alla kloner är 100, det vill säga kloner med ett genotypvärde över 100 är bättre än genomsnittet. 

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 61-2019    Publicerad 2019-10-03 07:00
Förädling & plantor
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.