Gå till:

Hybridasp och poppel i Östersjöregionen och Island

En enkätundersökning visar att det finns goda förutsättningar för samarbete kring hybridasp och poppel inom förädling, skötsel och ekonomi i Östersjöområdet och Island.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 999-2019.

Plantering och odling av hybridasp och andra poppelarter är aktuella alternativ till traditionella trädslag för att öka produktionen av förnybara råvaror för energiändamål. Det är främst deras höga produktionspotential i kombination med en kort omloppstid som gör dem intressanta. De resurser som lagts ned på att förbättra produktionen, genom bland annat skogsträdsförädling och skötsel, har varierat mellan de olika länderna inom Östersjöregionen och arbetet har så här långt till stor del gjorts på nationell nivå.

Under 2017 startade ett projekt, finansierat av Intereg, Baltic Sea Region, med syfte att ta fram idéer för utveckling och samverkan kring hybridasp och poppelodlingar i Östersjöområdet (Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige) och Island. I projektet ingick bland annat en enkät som skickades ut till berörda myndigheter, organisationer och företag samt en litteraturgenomgång av relevant forskning de senaste 20 åren i de aktuella länderna för prioritering av forskningsområden.

De viktigaste slutsatserna från enkäten var att det finns goda förutsättningar för att starta upp samarbetsprojekt. Det finansiella stödet för den här typen av forskning är begränsat, vilket understryker vikten av samarbete mellan länderna. Som exempel på samarbetsområden nämns skogsträdsförädling som skulle kunna bli mer kostnadseffektiv och därmed leda till att man snabbare kan få fram ett bättre odlingsmaterial i respektive land. Andra områden som prioriterades högt var skogsskötsel med fokus på etablering, olika skötselregimer, viltskador och kostnads/intäktsanalyser.

Av enkäten framgick också att statliga bidrag och lagar/rekommendationer som reglerar användningen av hybridasp och poppel varierar både över tiden och mellan de olika länderna, och det får en stor inverkan på framtida odlingar. Därför är det viktigt att
myndigheter och organisationer ges bra information som stöd inför kommande beslut.

Litteraruröversikten visade att det finns relativt många studier som behandlar skötsel, produktion och skogsträdsförädling i Österjöområdet. Däremot var de få referenser som hade anknytning till de ekonomiska aspekterna, vilket man bör ta fasta på framöver.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 6-2019    Publicerad 2019-01-24 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05

Egbert Beuker

Hardi Tullus

Reimo Lutter

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.