Gå till:

Snytbaggeskadorna riskerar förvärras i ett varmare klimat

Foto: Claes Hellqvist, SLU
Snytbaggens skador på skogen är starkt kopplad till temperaturen, visar en ny studie gjord av SLU och Skogforsk. Därmed finns risk för ökande problem med snytbaggeskador i ett allt varmare klimat.

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Silva Fennica.

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor är ett stort problem för skogsbruket, särskilt i södra Sverige men även i delar av Norrland. Mycket tyder på att skadorna i norra Sverige har ökat på senare år och det finns goda skäl att anta att skadorna kommer att öka ytterligare med ett varmare klimat. För att kunna sätta in lämpliga åtgärder i syfte att minska risken för skador behövs information om förväntade risknivåer. Forskare vid SLU och Skogforsk har därför tagit fram en riskmodell för bedömning av snytbaggeskador i norra Sverige.

Cirka 300 hyggen med obehandlade plantor i norra Sverige har använts som underlag. Inventeringarna utfördes mellan 2006 och 2011 efter att plantorna stått ute i fält under en hel säsong. Andelen plantor som blivit angripna och dödade av snytbagge samt dödade av annan orsak registrerades inom slumpmässigt utlagda cirkelytor. Data från inventeringarna användes sedan i en modell som analyserade risken för snytbaggeangrepp. I modellen inkluderades en lång rad faktorer relaterade till det planterade hyggets egenskaper och geografiska läge.

Analysen visade att risken för snytbaggeangrepp kan förutsägas ungefärligt utifrån andelen plantor som planteras i ren mineraljord, hyggets ålder samt beräknad temperatursumma för platsen. Att de två förstnämnda faktorerna skulle vara viktiga var förväntat. Däremot visar studien för första gången att skadenivån är starkt korrelerad med temperatursumma. De kartor som presenteras över beräknad temperatursumma i norra Sverige indikerar relativt hög risk för skador av snytbagge längs hela norrlandskusten och upp längs älvarnas dalgångar. Höjden över havet eller avståndet från kusten är andra mått som på liknande sätt korrelerar med risken för snytbaggeangrepp, även om sambandet med temperatursumma är starkare.

Nr 17-2018    Publicerad 2018-03-06 07:00
Skogsskötsel
Föryngring
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Göran Nordlander

SLU
 018-67 23 65

Euan G. Mason

SLU/ University of Canterbury

Henrik Nordenhem

SLU (pensionerad)

Claes Hellqvist

SLU
  023-77 85 28
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.