Gå till:

VägRust på SCA – en analys av vägupprustningsbehov på SCA Skog AB:s tre sydliga förvaltningar.

Karta över de tre analyserade förvaltningarna.
Studien visar att det finns stor potential till kostnads­besparingar genom bättre samplanering av avverkning, transport och vägupp­rust­­ningar.

Studiens syfte var att utföra en strategisk analys av kostnadseffektiva väg­inves­te­ringar på tre skogsförvaltningar, där samplanering av avverkning, tran­sport och vägupprustningar särskilt beaktades. Dessutom skulle en upprust­nings- och avverkningsplan som omfattar ett större område än i tidigare studier genom­föras för att kunna svara på strategiska frågeställningar, t.ex. hur stor andel av for­dons­flottan som bör vara utrustad med CTI ur ett transport- och vägkostnads­perspektiv.

I analysen tas hänsyn till industrins efterfrågan, tillgängliga avverkningsobjekt, transport­kapa­citet samt kostnader för tillgänglighetshöjande åtgärder.

Resultatet från optimeringarna visar att det finns en stor potential till kostnads­besparing genom bättre samplanering av avverkning, transport och vägupp­rust­­ningar. För de tre undersökta förvaltningarna fanns en potentiell besparing på upp till 13 kr/m3 genom en bättre samplanering. Resultaten visade också att en fordonsflotta där över 40 procent av fordonen är utrustade med CTI-teknik sänker logistikkostnaden. Den exakta andelen CTI-fordon spelar inte så stor roll så länge mer än 40 procent av fordonsflottan har CTI. Av praktiska skäl bör det vara enklare att ha en mer renodlad fordonsflotta, varför en högre andel CTI-fordon är att föredra.

Studien har genomförts som en scenarioanalys där olika optimeringsalternativ har utvärderats mot varandra. I ett första basalternativ har förut­sättningarna sökts efterlikna praktiken så långt som möjligt. Detta basalternativ har sedan jämförts med:

  • Ett alternativ där modellen utnyttjades för att hitta en lösning för bättre samplanering mellan transport-, avverknings-, vägupprust­ningsplanering.
  • Flera alternativ med olika andelar av CTI-utrustade virkesfordon för att se hur detta påverkar vägupprustningsbehovet.

Studien visar att VägRust går att använda för att svara på strategiska fråge­ställningar och att ta fram en upprustningsplan för stora geografiska områden. För att resultatet ska vara korrekt och trovärdigt är indatakvaliteten helt avgörande. I denna studie har indatat varit tillräckligt bra för att besvara de strategiska fråge­­ställningarna, vilket också var syftet med studien men resultatet är inte tillförlitligt som urval av exakta upprustningsobjekt.

VägRust är Skogforsks beslutstöd för analys av upprustningsbehov i ett skogsbilvägnät med syfte att säkerställa virkesförsörjningen över tid.

Denna studie avslutar Skogforsks utvecklingsarbete med VägRust och har genomförts tillsammans med SCA Skog AB.

Nr 1-2017    Publicerad 2017-01-10 08:09
Transport & logistik
Vägar
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Victor

Asmoarp

Tidigare anställd

Mikael Bergqvist

Skogforsk
 018-18 85 61

Mikael Frisk

Creative Optimization

Patrik Flisberg

Creative Optimization

Mikael Rönnqvist

Creative Optimization
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.