Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2016

Foto: Sverker Johansson/BITZER
Under 2016 ökade skogsbrukskostnaden med två procent i förhållande till år 2015. Det berodde i huvudsak på ökade kostnader i norra Sverige.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar att skogsbrukets kostnad för föryngringsavverkning och gallring under 2016 var oförändrad i jämförelse med föregående år, med en viss ökning i södra Sverige och en minskning i norra.  Skogsvårdskostnaden ökade med cirka 2 %, medan kostnaderna för virke och transporter minskade med 2 respektive 4 %.

Läs fördjupning

 

Kostnader för drivning

Tabell 1. Drivning, kr/m3fub

  Föryngringsavverkning Gallring
  Söder Norr Söder Norr
Avverkning 47 51 120 107
Skotning 40 41 73 69
Fördelad omkostnad 6 6 6 7
Summa 93 98 199 183
Summa 2015 92 99 197 186
Medelstam (m3fub 0,43 0,23 0,09 0,10

 

Kostnaden för drivning ökade något i södra Sverige, men minskade i de norra delarna.

I Figur 1 och 2 återges den historiska kostnadsutvecklingen för föryngringsavverkning och gallring i relativa tal sedan år 1996 jämfört med KPI.

Figur 1. Föryngringsavverkningens kostnadsutveckling 1996 - 2016.

 

Figur 2. Gallringens kostnadsutveckling 1996 - 2016.

 

Kostnader för skogsvård, kr/ha

Tabell 2. Skogsvårdskostnader, kr/ha

  Egen mark
  Söder Norr
Hyggesrensning 1 240 1 425
Markbehandling 2 350 2 130
Plantering 6 215 4 670
Sådd 5 150 4 215
Röjning 2 505 2 500
Gödsling och kalkning 2 580 2 525

 

Skogsvårdskostnaden har ett varierande utfall i förhållande till föregående år och i genomsnitt var höjningen ca 2 %.

I förhållande till övriga landet är kostnaden för viss skogsvård högre i Götaland. Tabellen nedan visar medelkostnaden för de vanligaste arbetena.

Tabell 3. Skogsvårdskostnader i Götaland (kr/ha).

  Medel
Markbehandling 2 325
Plantering 9 920
Röjning 3 115

 

Figur 3. Skogsvårdens kostnadsutveckling under två decennier.

 

Summa kostnader fram till bilväg

Tabell 4. Kostnader fram till bilväg, på egen skog samt för rotköp och avverkningsuppdrag (AU).

Kostnadsställe Egen skog Rotköp och AU
Söder Norr Söder Norr
Anskaffning - - 355 260
Drivning 127 124 126 121
Skogsvård 49 50 - -
Vägar 23 36 - -
Övriga kostnader 4 6 1 5
Administration 22 19 26 30
S:a till bilväg 225 235    
Summa 2015 227 224    

 

Kostnaden på egen skog ökade med i genomsnitt 2 %, med en viss minskning i södra Sverige och en ökning i norra. Speciellt har kostnaden för vägar ökat.

Figur 4. Skogsbrukskostnadens kostnadsutveckling i relativa tal, år 1996 - 2016. 

 

Industrins råvarukostnader

Tabell 5. Industrins råvarukostnader, kr/m3fub

 

  Talltimmer Grantimmer Massaved
Söder Norr Söder Norr Barr Gran Löv
Pris fritt bilväg 488 499 546 486 295 287 326
Virkestransport 74 81 67 81 79 75 89
S:a fritt industri 568 585 620 572 379 367 420
Fritt industri 2015 598 599 642 573 381 379 429

 

I kostnaden fritt industri ingår en mätningskostnad om 5-6 kr/m3fub. I jämförelse med 2015 sjönk virkeskostnaden och transportkostnaden med 2 respektive 4 %.

 

Figur 5. Transportkostnadens historiska utveckling.

Genom att sätta priset för virket i relation till skogsbrukskostnaden erhålls skogsbruksindexet. Detta har haft en långsiktigt negativ utveckling under ett antal år och 2016 utgör inget undantag till denna trend.

Figur 6. Skogsbruksindex 1996 - 2016. Den negativa utvecklingen fortsätter.

Om enkäten

Enkätens drivningsvolym motsvarade 47 miljoner m3fub.

Nr 72-2017    Publicerad 2017-09-05 07:00
0 Kommentarer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.