Gå till:

Gallringsplan - det enkla sättet att planera gallringen

Foto: Sven Tegelmo/Mats Hannerz
Verktyget Gallringsplan hjälper skogsägare att bestämma när och hur hårt en gallring bör utföras. Gallringsplan är en webbaserad version av programmet INGVAR, och ingår i Skogskunskap.se.

Gallring är den arealmässigt största åtgärden i svenskt skogsbruk. Årligen gallras mellan 300 000 och 350 000 hektar, och ungefär 25-30 % av industrins rundvirke kommer från gallringar. Gallringen ger skogsägaren inkomster tidigt under omloppstiden, och bidrar dessutom till att öka värdet på den skog som står kvar. Med gallringen får de lämnade huvudstammarna mer utrymme att växa och bli grova, vilket har stor betydelse för beståndets värde vid slutavverkningen. När och hur en gallring utförs påverkar både åtgärdens lönsamhet och beståndets fortsatta utveckling.

Gallringsplan är ett beslutsstöd som hjälper skogsägare att planera gallring och slutavverkning. Programmet analyserar hur olika gallringsalternativ påverkar beståndets utveckling och virkesuttag över tiden. Gallringsplan är i första hand avsedd för välröjda, likåldriga och barrdominerade skogar.

Användaren börjar med att mata in uppgifter om beståndets utgångsläge: trädslagsblandning, grundyta, stamantal och två av de tre faktorerna ståndortsindex, totalålder och övre höjd. Här finns möjlighet att jämföra till exempel effekten av röjning genom att mata in ett högre eller lägre stamantal. Gallringsplan visar sedan hur beståndet utvecklas över tiden. Användaren kan välja gallringstidpunkt och gallringsstyrka själv eller låta programmet ge förslag på skötselprogram. För varje gallring och för den föreslagna slutavverkningen beräknas virkesuttagets volym, medelstamvolym, diameter, stamantal och hur stor andel som avverkas mellan stickvägarna. För det kvarstående beståndet efter varje avverkning beräknas övre höjd, grundyta, virkesförråd, stamantal, diameter, medelstamvolym och löpande tillväxt.

En central del i Gallringsplan är gallringsdiagrammen, som liknar de gallringsmallar som tidigare användes i skoglig planering. Diagrammen bygger på att beståndets täthet (grundyta) bör ligga inom ett intervall. Är beståndet för tätt bör det gallras, är det för glest kan det växa vidare innan gallring utförs.

Gallringsplan är en webbaserad version av datorprogrammet INGVAR (Interaktiv GallringsVariator), vilket kan laddas ned till den egna datorn från Skogforsks hemsida. Gallringsplan bygger på samma aktuella funktioner som INGVAR men har ett förenklat gränssnitt så att det ska vara lättare att använda på surfplatta eller i mobil. Gallringsplan är ett av ett 50-tal beräkningsverktyg i Skogskunskap.se, fria att använda för alla som har tillgång till internet.

Utvecklingen av Gallringsplan har finansierats av Södra Skogsägarnas forskningsstiftelse.

Nr 92-2017    Publicerad 2017-11-07 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Staffan

Jacobson

Tidigare anställd
 070 - 516 85 47
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.