Gå till:

Snabbare miljöprövning av bergtäkt för regional utveckling och hållbarhet

Foto: Nora Lindefrakt AB
Ledtiderna för miljöprövning av bergtäkt varierar och lång väntan medför problem. Det visar en ny utredning, som också ger förslag till förbättrad hantering.

Bergkross är en viktig produkt vid nybyggnation och upprustning av såväl allmänna vägar som skogsbrukets vägar. Bergkross är ett bra material för vägbyggnad och är mer prisvärt, med bättre struktur, än krossad morän. Naturgrus är belagt med restriktioner och krossad morän används bara om det är långt till närmaste bergtäkt. 

En täkt för kommersiell framställning av bergkross är en tillståndspliktig verksamhet som enligt miljöbalken ska miljöprövas. I en ny studie från Skogforsk visas att ledtiderna för denna prövning varierar kraftigt mellan olika regioner och att de ibland kan vara mycket långa. Långa ärendetider leder till stora samhälls- och miljökostnader då nödvändig infrastruktur fördyras, försenas eller helt uteblir pga de långa ledtiderna. Det är en tydlig nackdel för regional ekonomi om tillståndsärenden regelmässigt drar ut på tiden. Både miljö, samhälle och näringsliv tjänar på att försöka hålla ned ledtiderna för miljöprövning.

Skogforsks studie genomfördes med stöd från de tre miljöprövningsdelegationerna (MPD) i Umeå, Härnösand och Falun och omfattade bland annat intervjuer och diariestudier. Variationen i genomsnittlig ledtid var mycket stor, från ett knappt halvår till drygt 1,5 år. Det allra snabbaste ärendet tog 66 dagar medan det långsammaste ärendet tog nästan 3 år. Även det totala antalet avklarade ärenden per tidsenhet varierade kraftigt.

 Ledtid per täktansökan för MPD i Umeå, Härnösand och Falun.

Enkät och intervjuer visade att ledtiden bland annat beror på:

1. Resurser och arbetssätt

Vid intervjuer framkom att vissa MPD har en hög personalomsättning, vilket medför oerfaren personal eller svårigheter att rekrytera lämplig personal, till exempel på grund av ortens storlek. Detta är två faktorer som påverkar myndighetens resurser för miljöprövning negativt . Noggrannheten i miljöprövningen verkar också skilja sig mellan myndigheterna.

2. Kvalitet på inkommen ansökan

Även kvaliteten i inlämnade ansökningar varierar kraftigt. Den som söker tillstånd för bergtäkt skulle tjäna på att arbeta igenom ansökan bättre för att undvika enkla fel som tar extra tid.

Så kan ledtiderna kortas

Projektets förslag på hur tiden för miljöprövning skulle kunna kortas och bli mer enhetlig över landet är:

  • Central ärendefördelning utifrån lediga resurser. Bör kombineras med inrättande av en central samordnare för MPD i Sverige. (Idag är varje MPD självständig direkt under regeringen.)
  • Nationell "cold case group", det vill säga en grupp med erfarna handläggare som betar av gamla ärenden (efter förebild från Domstolsverket).
  • Kortare ledtider genom att lära av de bästa - myndigheterna lär av varandra.
  • Förenklad ansökan om fortsatt drift av befintlig täkt, då myndigheten redan har en mängd data.
  • Använd Täkthandboken från SBMI, Sveriges Bergmaterialindustri, som innehåller värdefulla råd och tips om hur man upprättar en välstrukturerad ansökan.

Studien är gjord av Skogforsk med stöd från industri, branschorganisationer och de tre miljöprövningsdelegationerna i Umeå, Härnösand och Falun.

Fortsatta studier

Skogforsk startar hösten 2016 ett projekt kring husbehovstäkt och kommer att följa upp hur ledtiderna utvecklas i januari 2017.

Läs fördjupning

Varför behövs bergkross till vägbyggnation?

Bergkross är ett utmärkt och prisvärt material för vägbyggnad. Det har en betydligt bättre struktur än krossad morän – vilket ger mindre materialåtgång. Naturgrus är idag belagt med restriktioner, för att trygga vattentillgång, för att bevara landskapsbilden samt för att hushålla med naturgruset som resurs för vissa angelägna användningsområden. Morän används bara för krossning om det är långt till bergtäkt.

Skillnad mellan tillståndstäkt och husbehovstäkt?

Enligt Miljöbalken 9 kap gäller tillståndsplikt för kommersiella täkter, som används för avsalu, medan endast anmälningsplikt råder för husbehovstäkter och då bara om täkten omfattar mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd, morän undantaget. En ansökan till en miljöprövningsdelegation om miljötillstånd kan innehålla upp till 300 sidor och det kan dröja över ett år innan beslut. En anmälan till kommunen är mindre omfattande, ofta på ett par sidor och svar kan väntas inom 6 veckor. Vid längre transportavstånd kan myndigheterna hävda att en husbehovstäkt skall klassas om till tillståndstäkt. Rättsläget är dock oklart här.

Nackdelar med långa ledtider i miljöprövningen

Ett exempel som kom upp under studien var att t.ex. Trafikverket tvingas säga upp en beställning, om det inte kommit något miljöbeslut i tid. Bergkross till aktuellt vägprojekt hämtas då istället från en täkt som kan ligga betydligt längre bort, vilket ger ökade utsläpp. Samtidigt går ägaren till täkten miste om planerade intäkter, och kontrakterade åkare får mindre sysselsättning. Om detta sker systematiskt uppstår stora problem, både för företaget och dess underentreprenörer. Dessa frågor var viktiga diskussionspunkter inom projektgruppen.

Om studien

Skogforsk studerade miljöprövningsdelegationer med säte i Umeå, Härnösand och Falun, vilka tillsammans täcker stora delar av norra Sverige.

Arbetssättet innehöll diskussioner med en projektgrupp från skogsföretagen och ett av de stora anläggningsföretagen i Sverige, inledande besök hos och intervjuer av tre miljöprövningsdelegationer, diariestudier om en vecka var i Umeå, Härnösand och Falun, analyser av datamaterial och intervjuer, återföring till myndigheterna samt ett slutseminarium i Uppsala med ett brett deltagande från myndigheter, de stora anläggningsföretagen, skogsföretag, forskare och konsulter.

Genomsnittlig ledtid per myndighet för miljöprövning varierade mellan 164 och 577 dagar per ärende, det vill säga från ett knappt ett halvår till drygt 1,5 år. Det snabbaste ärendet tog 66 dagar, det långsammaste ärendet tog knappt 3 år. Prestationen varierade mellan myndigheterna, från 27 till 14 miljöbeslut per år. Prestationen inom en myndighet kunde skilja kraftigt mellan olika handläggare.

Enkätundersökningen gjordes bland de stora anläggningsföretagen i Sverige, som när det gäller ledtid och noggrannhet gav samma typ av utslag som Skogforsks diariestudie.

Nr 81-2016    Publicerad 2016-09-19 10:14
Transport & logistik
Vägar
0 Kommentarer
Författare

Sten-Gunnar

Skutin

Tidigare anställd
 070 - 673 80 65
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.