Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2015

Foto: Sverker Johansson/BITZER
Under förra året minskade skogsbrukskostnaden med en procent i förhållande till år 2014. Även virkespriserna föll något.

Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät visar att kostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskade i norra Sverige men ökade i de södra delarna. Skogsbruket sänkte skogsvårdskostnaden med 1% och transportkostnaden med 5 %. 

Läs fördjupning

Kostnader för drivning, kr/m3fub

Kostnaden för drivning ökade för båda avverkningsformerna i södra Sverige, medan den minskade i norra Sverige, det senare troligen pga. minskad stormavverkning.

Kostnader för skogsvård, kr/ha

Skogsvårdskostnadernas förändring varierade för olika arbeten och olika delar av landet. I genomsnitt var sänkningen 1 %.

I förhållande till övriga landet är skogsvården generellt dyrare i södra Sverige. Tabellen nedan visar medelkostnaden för de vanligaste skogsvårdsarbetena i Götaland.

Summa kostnader fram till bilväg, kr/m3fub

Kostnaden på egen skog minskade med i genomsnitt 1 %. Det är främst kostnaden för drivning i norra Sverige som minskat. I södra Sverige är det administrationskostnaden som ökat mest. 

Industrins råvarukostnad, kr/m3fub

Råvarukostnaden inkluderar virkesmätning (5-6 kr/m3fub för timmer och ca 5 kr/m3fub för massaved).

Industrins råvarukostnad minskade med ca 3 % under året, beroende på lägre virkespriser och 5 % lägre transportkostnader.

Skogsbruksindex

Divideras virkesvärdet med skogsbrukskostnaden får man ett nyckeltal - skogsbruksindex - som beskriver den ekonomiska effektiviteten fritt bilväg.

Som framgår av figuren är den långsiktiga trenden nedåtgående med kortsiktiga variationer.

Om enkäten

Enkätens virkeshandel omfattade 41 miljoner m3fub. Motsvarande volym för avverkningarna var 43 miljoner m3fub.

Södra Sverige avser Götaland och Svealand och norra Sverige omfattar Norrland.

Nr 89-2016    Publicerad 2016-10-04 06:00
0 Kommentarer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.