Gå till:

Fältresultat för hybridasp och poppel bekräftar dagens användningsrekommendationer

Foto: Lars-Göran Stener
Resultat från fälttester med hybridasp och poppel bekräftar att utvalda kloner för södra Sverige kan användas på milda platser upp till Mälardalen.

Hybridasp och poppel är två intressanta trädslag för energiändamål. Ett bra ekonomiskt utfall vid odling förutsätter att det finns odlingsmaterial med bra egenskaper. Idag finns det bara ett begränsat antal fälttestade hybridasp- och poppelkloner för södra Sverige på plantmarknaden. För mellersta och norra Sverige har det inte funnits något testat odlingsmaterial alls. Om odlingen av hybridasp och poppel ska kunna öka i Sverige behövs fler testade kloner.

Denna studie presenterar resultat efter 3-4 års tillväxt från fälttester planterade på 13 platser från Skåne och Danmark i söder till Västerbotten i norr. Försöken är anlagda med stöd av Energimyndigheten. Ett av huvudresultaten var att hybridasp är mer lättföryngrad än poppel. Överlevnaden var generellt sämre för poppel än för hybridasp i alla tester, och extremt dålig (<39 %) i de fyra nordligaste. Tillväxten var också sämre för poppel.

Egenskaper som tillväxt, fenologi och klimatisk överlevnad (i norra Sverige) var måttligt till starkt genetiskt styrda. Det betyder att det finns goda möjligheter att förbättra odlingsmaterialet genom urvalsförädling. Resultaten bekräftar också dagens rekommendation att kloner av hybridasp och poppel som är testade och utvalda för södra Sverige kan användas på milda platser upp till och med Mälardalen. Finsk hybridasp förefaller kunna odlas på milda platser i delar av norra Sverige, eller ungefär i området med en årlig temperatursumma på åtminstone 1000 graddagar.

Läs fördjupning

Fälttester anlagda 2010-2012

Fältförsök med hybridasp och poppel i Sverige

I varje cirkel, som var för sig representerar områden med likartat klimat, har ett test anlagts på skogsmark (grön) och ett på jordbruksmark (röd). Fälttesterna har anlagts mellan breddgrad 56° och 65°. Två av de danska och två av de mest nordliga testerna är endast markerade med en punkt eftersom de ligger väldigt nära varandra. Planteringspunkterna markbereddes med grävskopa på skogsmark och behandlades med herbicider på jordbruksmark för att ge plantorna en god start. Alla fälttester hägnades med viltstängsel.

Syftet med studien var att utifrån nyanlagda fälttester med olika kloner av hybridasp (korsning mellan vanlig och amerikansk asp) och poppel (främst korsningar med balsampoppel) få fram ett första beslutsunderlag för urval av kloner till olika klimatområden. Ett slutligt urval görs när testerna är ca 10 år gamla. De olikartade miljöerna i fälttesterna kommer även att ge ökad kunskap om hur rangordningen förändras i olika miljöer, något som är viktigt att veta om klimatet förändras.

I serien med fälttester ingår sju platser på skogsmark och sex platser på jordbruksmark från breddgrad 56° i Skåne och Danmark till breddgrad 65° i norra Västerbotten. De svenska testerna anlades år 2010 och 2011, och de kompletterades år 2012 med tre fälttester i Danmark. Mätningen av plantorna gjordes genomgående 3-4 år efter planteringen.

Totalt ingick 182 kloner: 15 svenska kommersiella kloner av hybridasp och poppel, 23 finska hybridaspkloner (ej i Danmark) samt 11 nya lovande hybridaspkloner. Sedan tillkom beroende på breddgrad ytterligare 12 hybridaspkloner från Tyskland och 22 från Lettland samt 46 poppelkloner från Belgien, 7 från Italien och 47 kloner valda för centrala/norra Sverige.

Lättare att odla hybridasp än poppel

Resultaten visar att det är lättare att få hybridasp att etablera sig och överleva i Sverige än poppel. Överlevnaden var generellt sämre för poppel i alla tester och extremt dålig i de nordliga testerna (<39%). Tillväxten var också bättre för hybridasp än poppel i samtliga tester.

Det finns flera tänkbara förklaringar till den låga överlevnaden hos poppeln. Balsampoppel är en introducerad art från Nordamerika och har en tillväxtrytm som är dåligt anpassad till det svenska klimatet, vilket visat sig i fälttesterna. Odlingsplatser med lågt pH (pH<5) verkar också vara negativt för poppeln (men inte för hybridaspen). I några av de nordligaste testerna berodde den dåliga överlevnaden på skador som orsakats av sork och hare. Viltskadorna drabbade både hybridasp och poppel i samma utsträckning.

Dagens odlingsrekommendationer får stöd i fälttesterna

De testade hybridasp- och poppelkloner som redan finns på plantmarknaden rekommenderas idag för odling på milda platser upp till Mälardalen (lat 60°). Dessa rekommendationer stöds av resultaten från de nya fälttesterna, liksom att finsk hybridasp är ett bra val på milda platser i norra Sverige.

Testerna gav ytterligare information som är intressant i det fortsatta förädlingsarbetet. Hybridaspen verkar t.ex. klara nordlig förflyttning bra om odlingsplatsen är mild. Resultaten för en del av de nordliga poppelklonerna var bra, vilket gör att de är intressanta att arbeta vidare med.

Genetisk variation och egenskapers arvbarhet

Resultaten från testerna visar att det finns en stor genetisk variation med avseende på överlevnad, tillväxt och fenologi i det studerade plantmaterialet. Arvbarheten för dessa egenskaper var också medelgod till stark. Det gör det möjligt att välja ut nya odlingsbara kloner.

Indelning i odlingszoner

Testerna användes också för att studera hur rangordningen mellan kloner förändras i olika miljöer. För hybridaspens del var resultatet att hela södra Sverige upp till Mälardalen kan användas som en enda odlingszon, åtminstone på jordbruksmark. På motsvarande sätt verkar kustnära områden i norra Sverige kunna utgöra en odlingszon. För poppel var resultaten alltför motsägelsefulla för att en tydlig zonindelning skulle kunna göras.

Nya fälttester med hybridasp och poppel

Med ledning av bland annat utvärderingen av 2010-2012 års tester har sju nya fälttester med hybridasp och poppel anlagts från Skåne till Västerbotten. Förutom klontester av gamla och nyutvalda kloner ingår också en test med avkommor från nya tyska hybridaspkorsningar och ett så kallat  ”short rotation forestry” test med 15 poppelkloner. Om 6-10 år kommer dessa fälttester i kombination med resistenstester ge underlag för nya bättre kloner av hybridasp och poppel för kommersiell odling.

Nr 7-2016    Publicerad 2016-01-20 07:00
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd

Johan

Westin

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.