Gå till:

Bättre prioritering av dikesrensning

Foto: Eva Ring, Skogforsk
Dikesrensning kan få fart på trädens tillväxt. Det är nu bekräftat i den kunskapssammanställning som Skogforsk har gjort tillsammans med finska forskningsinstitutet LUKE.

Artikeln har tidigare publicerats i Vision3-2016.

I tallskog på torvmark har man mätt upp tillväxtökningar på 0,5- 1,8 m3 per hektar och år under 15-20 år efter dikesunderhållet. Ett viktigt resultat för praktiken är att dikesrensning ger liten effekt om virkesförrådet är över cirka 150 m3 per hektar. Tillväxteffekten verkar också vara liten eller obetydligt om den ursprungliga grundvattennivån är djupare än 30-40 cm under markytan. Dikesrensning bör därför prioriteras i samband med slutavverkning eller i ung gallringsskog.

Resultaten visar att beståndets utveckling har stor betydelse för vattenförhållandena i marken och att dikesrensning ger bäst effekt i början av omloppstiden. Kunskapen gör att det blir lättare att bättre prioritera vilka objekt som ska dikesrensas.

Artikeln pekar också på avsaknaden av försöksresultat från Sverige då alla studier som berör tillväxt är gjorda i Finland. Kunskapsluckan har börjat täppas igen i och med en studie av 14 dikesrensade bestånd från Överkalix i norr till Nybro i söder.

Nr 106-2016    Publicerad 2016-11-30 06:00
Skogsskötsel
Dikesrensning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.