Gå till:

Större fordon ger en bättre värld

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
2009 inleddes försök med större fordon för virkestransporter. Resultaten hittills är entydiga: det går att minska koldioxidutsläppen och sänka transportkostnaderna utan att äventyra trafiksäkerheten.

Artikeln är baserad på ett föredrag från konferensen Ukonf15 som hölls på fyra orter i februari-mars 2015. 

Skogforsk tog 2006 initiativ till ett projekt för att minska det totala antalet virkestransporter i Sverige genom utveckling av transportteknik och ökade bruttovikter. Projektet döptes till ETT (En Trave Till) och det är ett samarbete mellan ett 30-tal olika företag och myndigheter.

Det har hittills kommit igång 12 försök med sammanlagt 20 fordon. 15 stycken 74-tons rundvirkesbilar, tre 74-tons flisbilar, en 90-tons rundvirkesbil och en 68-tons rundvirkesbil.

I försöken följs bränsleförbrukningen upp kontinuerligt och det görs även studier kring fordonsteknik. Resultaten hittills visar att om vi bytte ut alla dagens 60-tons rundvirkesfordon mot 74-tonnare skulle antalet fordon i Sverige minska från 2000 till 1600, och dessutom skulle den totala bränsleförbrukningen minska med närapå 20 miljoner liter per år.

Fakta om ETT

Grundidén var att förlänga ett virkesfordon så att det skulle kunna ta fyra travar i stället för de vanliga tre. Det färdiga ETT-fordonet blev då 30 meter långt och fick en bruttovikt på 90 ton. ETT-fordonet får med sig en last om 65 ton vilket kan jämföras med en vanlig 24-metersbil som brukar lasta 40-42 ton.

ETT-projektet kompletterades efter ett halvår med ett delprojekt som fick namnet ST (Större Travar) där virkesfordonen kombinerades på ett sätt som ökar den transporterade nyttolasten, men håller sig inom gällande bestämmelser för fordonslängd och axeltryck.

Resultaten visar att ETT-ekipaget har minskat dieselförbrukningen med drygt 20 procent, ST-fordonen med 10 procent, räknat per transporterat ton.

Vad händer nu?

I april 2014 gav dåvarande regeringen Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att snabb-utreda frågan om Sverige ska tillåta 74-tonsfordon på ”delar av det allmänna vägnätet”. Det var delvis en reaktion på Finlands beslut att tillåta bruttovikter upp till 76 ton på hela vägnätet i oktober 2013, men också en effekt av de positiva resultaten från försöken inom ETT-projektet. Utredningarna gick ut på remiss till 127 instanser. Av de 90 som svarade var ingen direkt negativ till att införa en maximal bruttovikt om 74 ton – förbehållet att man följer de riktlinjer som myndigheterna angav i sina respektive rapporter. 

Nr 33-2015    Publicerad 2015-03-05 14:13
Transport & logistik
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Niklas

Fogdestam

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.