Gå till:

Skogsbrukets kostnader 2014

Foto: Torbjörn Brunberg
Under 2014 ökade skogsbrukskostnaden med hela 10 %, men det berodde i huvudsak på höga drivningskostnader vid upparbetning av stormfällt virke. I övrigt har skogsbrukets kostnader ökat marginellt.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visade att 2014 års kostnader för föryngringsavverkning och gallring ökade med ca 1 %, ganska jämnt fördelat mellan södra och norra Sverige.  Skogsvårdskostnaderna ökade med ca 1 % och transportkostnaden med 2 %.

Läs fördjupning

Kostnader för drivning

Tabell 1. Drivning, kr/m3fub

Kostnaden för drivning ökade för båda avverkningsformerna och i båda landsändarna.

I figur 1 och 2 nedan återges den historiska kostnadsutvecklingen för föryngringsavverkning och gallring.

 

Figur 1. Historisk kostnadsutveckling i föryngringsavverkning.

 

Figur 2. Historisk kostnadsutveckling i gallring.

 

Kostnader för skogsvård, kr/ha

Tabell 2. Skogsvårdskostnader, kr/ha

 

Skogsvårdskostnaden ökade för alla åtgärder förutom plantering och i genomsnitt var höjningen ca 1 %. En av orsakerna till den lägre inrapporterade planteringskostnaden i södra Sverige 2014 är ett fel i inlämnade data för 2013.

I förhållande till övriga landet är det dyrt med skogsvård i Götaland. Tabellen nedan visar medelkostnaden för de vanligaste arbetena.

Tabell 3. Skogsvårdskostnader i Götaland.

 

 

 

Figur 3. Historisk kostnadsutveckling hos skogsvården.

Summa kostnader fram till bilväg

Tabell 4. Summa kostnader fram till bilväg. kr/m3fub

 

Kostnaden på egen skog ökade med 10 %, mest i norra Sverige. Det är främst kostnaden för drivning som ökat, delvis som ett resultat av stormavverkningar.

Figur 4. Historisk kostnadsutveckling hos skogsbrukskostnaden.

Transport och mätningskostnader

Tabell 5. Transport och mätningskostnader, kr/m3fub

Transportkostnaden ökade med 2 % i jämförelse med 2013.

 

Figur 5. Historisk kostnadsutveckling för transportkostnaden.

Om enkäten

Enkätens drivningsvolym omfattade 37 miljoner m3fub.

Södra Sverige avser Götaland och Svealand och norra Sverige omfattar Norrland.

Denna gång kan vi inte redovisa virkesvärdena för 2014. Det finns stora bortfall i inlämnade data, eftersom flera skogsföretag numera inte redovisar sina virkeskostnader.

Nr 102-2015    Publicerad 2015-08-26 07:09
0 Kommentarer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.