Gå till:

RFID underlättar identifiering av plantagekloner

Foto: Mihály Czimbalmos
RFID, en teknik som använder radiovågor för att avläsa taggar, kan användas för att underlätta identifiering av kloner i plantager. Det är en slutsats efter en förstudie som gjorts.

Radio Frequency Identification, RFID, är en teknik som använder radiofrekvensvågor för att automatiskt identifiera objekt och samla information. RFID består av tre huvuddelar; en transponder (tagg), en antenn och en läsare.

Skogforsk har genomfört ett projekt för att praktiskt testa möjligheterna med RFID-taggar för märkning och identifiering av kloner inom operativa skogsträdsförädling. Fokus har särskilt legat på att utvärdera läsbarhet, praktisk användbarhet, totalkostnad samt behov av framtida metodutveckling. I projektet prioriterades 1) märkning av ympar till fröplantager, 2) märkning av plantor till fältförsök.

 

4000 ympar taggades

För märkning av ympar utvecklades ett testsystem bestående en extern stavformad antenn med ferritkärna, en handhållen läsare av märket CrayCom och glas-ampull taggar (transpondrar) med lång livslängd. I samband med ympningen av de under år 2012-13 planterade TreO fröplantagerna T10 Dag Lindgren och G6 Saleby taggades ungefär 4000 ympar. Taggarna programmerades med klonidentitet i form av tio positioner och med enbart numerisk information. För märkning av plantor till fältförsök undersöktes även olika alternativ inom projektet. Slutsatsen var dock att ett system med plantetiketter som redan försetts med taggar av enkel typ (d.v.s. inte glas-ampull taggar) skulle vara det bästa men att det kostnadsmässigt inte skulle kunna rymmas inom projektet.

 

Felmarginal på 2 procent

Resultat från inventeringar i plantagerna T10-Dag Lindgren och G6 Saleby visade på en felprocent av ca 2 %. Flera orsaker kan finnas till att taggar inte gick att läsa. Taggarnas läsbarhet påverkas av t.ex. taggens placering och riktning i förhållande till läsaren, det fysiska avståndet mellan läsare och tagg och i den mån taggar ev. faller bort i samband med planteringen. En tagg gav ett uppenbart felaktigt värde, troligtvis p.g.a. ett fabrikationsfel. Läsarens strömförbrukning vid läsning i förhållande till befintlig batterikapacitet påverkar starkt systemets drifttid. I de inventeringar som utförts har läsaren ofta behövt vara påslaget i flera sekunder eller mer för vissa taggar och ju mer sökande efter taggar desto fortare tar batteriet slut. Ett eller flera extrabatterier bör därför finnas tillhands för ett effektivt fältarbete. 

 

Användbart system

Slutsatsen är att systemet är praktiskt användbart för RFID-märkning och identifiering av kloner inom den operativa skogsträdsförädlingen. Taggarnas läsbarhet är överlag god efter några år i fält och läsbarheten förväntas vara god under många år till. Läsbarheten påverkas av t.ex. taggens placering, fysiska avstånd till läsare och i den mån taggar ev. faller bort i samband med planteringen. Läsarens strömförbrukning vid sökning efter en tagg, antalet taggar som söks och lufttemperatur påverkar hur länge läsarens batteri räcker.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 1-2015    Publicerad 2015-01-14 07:12
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Johan

Westin

Tidigare anställd

Johan

Malm

Tidigare anställd
 070 - 551 42 71
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.