Gå till:

Bättre affärer med ökad formalitet

Foto: SKOGENbild
Det behövs fastare former och standardisering i affärsprocesserna inom skogsbruket. Det är ett par av slutsatserna i ett examensarbete vid Linköpings Universitet.

Examensarbetet, som är skrivet inom forskningsuppdraget SESAM (Svenskt Entreprenadskogsbruk i SAMverkan) vid Skogforsk är ett samarbete med Linköpings Universitet. Arbetet identifierade bland annat ett antal förslag till förbättring av entreprenadaffären. De viktigaste framgångsfaktorerna för outsourcing av skogsentreprenad ansågs vara val av rätt leverantör, att skriva bra avtal, att ha en bra relation och att arbeta med leverantörsutveckling.

Genom kartläggning av outsourcingprocessen framkom att alla framgångsfaktorer inte alltid uppfylls. Ökade insatser för att uppfylla framgångsfaktorerna kan öka professionaliteten mellan parterna och i normalfallet ge en större vinstmarginal att fördela.

Studien visade även att det idag inte alltid används en formell bedömningsmetod vid upphandling av entreprenörer. Detta kan leda till alltför stort prisfokus och att utvecklingsbara och affärsmässiga entreprenörer inte nödvändigtvis gynnas. Systematisk användning av en leverantörsbedömningsmetod ger möjligheter att styra vilka typer av entreprenörer ett företag vill ha, samt att sätta större fokus på andra delar av verksamheten än endast pris och produktivitet. Studien visade även på brister när det gäller att formulera och definiera gemensamma mål mellan beställare och entreprenörer samt beställares förmåga att ta tillvara entreprenörers engagemang att utvecklas.

Resultaten baseras på en litteraturstudie och en intervjuserie som genomfördes under våren och sommaren 2014. Tre representanter från beställar- respektive entreprenadsidan fick ge sin syn på hur de hanterar de olika delarna av outsourcingprocessen som studien behandlade.

Studien visar att viljan till en förbättrad entreprenadaffär finns inom svenskt skogsbruk men att det saknas rutiner och standardisering i vissa avseenden. Att införa standardiserade processer för till exempel entreprenörsval är relativt okomplicerat och kan leda till positiva effekter och ökad kontroll för båda parter i affären.  

 

De viktigaste framgångsfaktorerna för outsourcing av skogsentreprenad

 

Välja rätt entreprenör Skriva ett bra avtal Rätt relation Aktiv leverantörsutveckling
 Använda relevanta bedömningskriterier

 Gynnar båda parter

-incitament och vite
- balanserat
- flexibelt

Skapa tillit  Långsiktigt engagemang 
 Använda en formell bedömningsmetod Noggrant definierat  Inriktning på lagarbete  Engagemang för att utvecklas tillsammans 
Välja entreprenörer med lokalkännedom  Fullständigt  Bra dialog  Ständig förbättring på alla områden i sin verksamhet 
  Konsultation och förhandling  Effektiv kommunkation   
   Rätt prisavtal  Fungerande personkemi  
       
Nr 104-2014    Publicerad 2014-12-12 07:34
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Jacob Bjärkmar

Linköpings universitet
 070 – 352 61 49

Malin

Sääf

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.