Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2013

Foto: Rickard Jonsson/Skogforsk
Under 2013 minskade skogsbruket sina kostnader med 8 % i förhållande till 2012. Avverkningarna har blivit effektivare och dessutom minskade inslaget av dyra stormavverkningar i statistiken från skogsbruket. Skogsvårdskostnaderna ökade däremot med ca 4 % under 2013. Transportkostnaderna var oförändrade och följde därmed inflationen (0 %).

Diagrammet visar hur skogsbrukskostnaden per avverkad kubikmeter har utvecklats sedan 1996. I skogsbrukskostnaden ingår avverkning, skogsvård, administration, vägar m.m. Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät om skogsbrukets kostnader och intäkter har genomförts årligen sedan 1992.

Läs fördjupning

Kostnader och intäkter i sammandrag

Kostnader för drivning

Tabell 1. Föryngringsavverkning, kr/m3fub.

Kostnaden för drivning minskade för båda avverkningsformerna och i båda landsändarna. Mest var minskningen för föryngringsavverkning i norra Sverige pga. minskade kostnader och mindre inslag av stormskog i materialet.

Statistiken förutsätter att avverkade stormvolymer hålls isär från de normala avverkningarna. Dock har vi konstaterat en ett visst inslag av stormavverkningar, då inte alla uppgiftslämnare gör denna åtskillnad. Det kan också vara en delförklaring till de minskade kostnaderna för 2013 i jämförelse med 2012.

Kostnader för skogsvård

Tabell 2. Kostnader för skogsvård, kr/ha

Skogsvårdskostnaden ökade för de flesta arbetena förutom sådd, röjning i södra Sverige samt gödsling i norra Sverige. I genomsnitt var höjningen 4 %.

I förhållande till övriga landet är det dyrt med skogsvård i Götaland. Tabellen nedan visar medelkostnaden för de vanligaste arbetena.

Tabell 3. Skogsvårdskostnader i Götaland

Kostnader fram till bilväg

Tabell 4. Summa kostnader fram till bilväg, kr/m3fub

Kostnaden på egen skog minskade med 8 %, mest i norra Sverige. Det är främst kostnaden för drivning som minskat, tillsammans med skogsvården i norr, som minskat från 52 till 44 kr/m3fub. Värt att nämna är skogsvårdskostnaden här anges per avverkad kubikmeter. Kostnaden har däremot ökat sett till kostnad per hektar.

Industrins råvarukostnader

Tabell 5. Industrins råvarukostnader, kr/m3fub

Råvarukostnaden inkluderar virkesmätning (5-6 kr/m3fub för timmer och 4-5 kr/m3fub för massaved). Industrins kostnad för råvaran minskade något under året, beroende på lägre virkespriser.

Om enkäten

Enkätens virkeshandel omfattade 36 miljoner m3fub. Motsvarande volym för avverkningarna var 45 miljoner m3fub.
Södra Sverige avser Götaland och Svealand och norra Sverige omfattar Norrland.              

Nr 69-2014    Publicerad 2014-09-12 00:01
0 Kommentarer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.