Gå till:

Skogsbränslets metoder, sortiment och kostnader 2012

Trots ökade transportkostnader sänkte skogsbruket sina kostnader för skogsbränsle under 2012 från 185 till 176 kr/m3s, det vill säga en minskning med cirka 5 procent. Minskningen berodde framför allt på lägre ersättning till markägarna för grot (grenar och toppar).

För tre år sedan startade Skogforsk ett arbete som syftade till att kartlägga sortimentsfördelning, kostnader och metodandelar för den primära skogsbränsleverksamheten i Sverige. Den senaste enkäten omfattar ungefär samma större uppgiftslämnare som den första. Bedömningen är därför att kostnaderna fritt bilväg resp. fritt slutkund är jämförbara mellan åren. Däremot  varierar de olika delkostnaderna fram till bilväg, liksom kostnadsposterna i operationerna mellan avlägg och slutkund.

Underlaget är snart så stort att det går att utläsa tidsmässiga trender, men den här redovisningen avser endast verksamhetsåret 2012. Det är emellertid angeläget att fler återkommande enkäter kan läggas till underlaget.

Läs fördjupning

Skogsbränslets delkostnader

Enkätsvaren motsvarade 12,4 milj m3s fördelade så att ca 60 % var grot, 28 % bränsleved och 10 % var klena träd från gallring. Stubbarna svarade för endast 2 %. I förhållande till 2011 ökade groten sin andel på bekostnad av de övriga sortimenten. Bränsleproducenternas totalkostnad per m3s var enligt enkäten 176 kr, något lägre för grot och något högre för klena träd, bränsleved och stubbar.

Tabell 1. Uppgivna kostnader (kr/m3s) för olika sortiment 2012 fördelade på kostnadsposter. Observera att ersättningen till markägaren tagits upp som en kostnad.  

Grot fr. slutavverkning Klenträd fr. gallring Bränsleved Stubbar fr. slutavverkningar
Ersättning till markägaren 34 9 63 2
Avverkning/upptagning 1 47 30 48
Terrängtransport 34 29 18 32
Omkostnad 7 7 6 5
Kostnad fritt bilväg 2012 76 92 117 87
Kostnad fritt bilväg 2011 88 92 117 87
Sönderdelning 46 40 20 42
Terminalkostnader 3 0 10 8
Vidaretransport 38 39 28 50
Administration 9 9 6 6
Summa fritt slutkund 2012 172 180 181 193
Summa fritt slutkund 2011 186 185 182 183

 

I Tabell 1 ingår även kostnaden fritt bilväg och fritt slutkund för 2011. Trots osäkerheten i siffrorna görs här ett försök till tolkning:

Kostnaden fritt slutkund verkar ha minskat något för grot, de klena träden från gallring samt bränsleveden. Kostnaden för stubbarna ökade. Gemensamt tycks vara att transportkostnaderna har ökat.

Metodandelar

Metodandelarna för 2012 var ungefär desamma som 2011, dvs. 73 % skördaraggregat vid avverkning av klenträd och 40 % lastbilsburna flisare. Den dominerande sönderdelningsmetoden är fortfarande flisning (93 %) och vad gäller grot görs denna till övervägande del i skogen (90 %). Det sönderdelade materialet vidaretransporteras sedan till 95 % med lastbil.

Nr 15-2013    Publicerad 2013-11-15 09:00
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon
0 Kommentarer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.