Gå till:

Prekal – Självföryngring före slutavverkning i tallskog

I en förstudie och i ett antal försök har det visat sig, att markberedning och självföryngring före slutavverkning kan ge goda föryngringsresultat till en låg kostnad.

Med dessa resultat som grund startades år 2005 ett projekt för att beskriva prekalmetodens för- och nackdelar m.a.p. föryngringsresultat och ekonomi, samt att belysa metodens behov av anpassad markberedningsteknik. I projektet ingår också att påbörja en beskrivning av metodens geografiska och ståndortsmässiga avgränsningsområde.

Till dags datum har 13 försök anlagts. I denna rapport slutredovisas de sex först anlagda försöken.

Försöksresultaten indikerar bl.a. att:
• I väl utförd markberedning kan både tall- och granfrö gro och bilda plantor i vissa typer av slutavverkningsbestånd.

• Åtminstone i vissa betåndstyper bör prekalmetoden kunna ge föryngringar av god kvalitet.

• Markberedning är mycket viktig i prekalmetoden. En väl utförd markberedning förbättrar frögroning, plantetablering och plantöverlevnad. Betydelsen av en bra markberedning ökar i bestånd med kraftig markvegetationen och/eller tjockt humustäcke. Markberedningens utförande har också stor betydelse för det framtida beståndets utseende eftersom plantor huvudsakligen etableras där markberedningen lyckas.

• I för prekalmetoden lämpliga slutavverkningsbestånd bör 10–20 % av arealen markberedas om det ska vara sannolikt att de flesta prekalföryngringar ska lyckas. Ytterligare arealer kan behöva markberedas under dåliga fröår, om inte markberedningsaggregatet är anpassat för prekalföryngring eller om tjock humus och/eller kraftig vegetation försvårar föryngring.

• Prekalmetoden ger föryngringar med större variation beträffande trädslag, ålder och spatial fördelning än bestånd anlagda med traditionell plantering.

Nr 38-2014    Publicerad 2014-04-07 15:00
Skogsskötsel
Markberedning
Föryngring
Slutavverkning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.