Gå till:

Kort omploppstid för hög energiproduktion

Kortrotationsskogsbruk är ett lovande och miljövänligt sätt att producera biomassa för energiändamål i norra Europa. De flesta miljöaspekter för kortrotationsskogsbruket liknar dem som gäller för traditionellt skogsbruk. Det är två av slutsatserna som forskare från Skogforsk drar i boken ”Forest BioEnergy Production” från Springer.

Möjligheterna att begränsa klimatförändringarna genom att ersätta fossila bränslen mer biobränslen från skogen är en ny dimension på uthålligt skogsbruk och skogsförvaltning. Här har kortrotatonsskogsbruket en naturlig roll.  Det finns ett flertal inhemska och exotiska lövträdsarter som är lämpliga för en sådan skötselmodell. Även i vårt nordliga klimat är trädslagens produktivitet hög under korta omloppstider, det vill säga upp till cirka 30 år.

Den årliga genomsnittliga biomassatillväxten hos vissa poppelarter, hybridasp, gråal samt flera olika salixarter kan vara så hög som 5–12 ton TS per hektar och år.

Det finns även ett antal högproduktiva barrträdslag där biomassainriktad odling kan vara aktuell. Det gäller till exempel hybridlärk, sitkagran, douglasgran, kustgran och contortatall. Omloppstiden för barrträdslagen är dock betydligt längre än för nämnda lövträdarter. Den högsta produktiviteten uppnås endast på bördiga jordar eller om odlingen gödslas. Flertalet snabbväxande arter ger flexibla odlingsmöjligheter för att producera biomassa eller en kombination biomassa och andra sortiment som timmer och massaved.

Forskare från Skogforsk konstaterar också att det finns ett tydligt behov av mer forskning om möjligheterna att använda olika trädslag i ett biomassainriktat skogsbruk. Kunskapen om kortrotationsskogsbruk bygger fortfarande mycket på forskning och erfarenheter från det konventionella skogsbruket och på inhemska trädarter i de nordiska och baltiska länderna. Idag finns kunskapsluckor både när det gäller inhemska och exotiska barr- och lövträdslag.

Boken ”Forest BioEnergy Production” från Springer sammanfattar de senaste erfarenheterna om hur man kan hantera skogsmark för att producera biomassa för energianvändning och vilka potentialer som finns för att minska klimatförändringarna genom att ersätta fossila bränslen i energianvändningen. Forskare från Skogforsk har medverkat i ett par kapitel.

Nr 26-2013    Publicerad 2013-10-23 08:24
Skogsskötsel
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Karin

Hjelm

Tidigare anställd
 070 - 575 28 66

Bo

Karlsson

Tidigare anställd
 070 - 540 88 09

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.