Gå till:

Attityder och kunskapsbehov – förädlat skogsodlingsmaterial

Syftet med denna utredning var att kartlägga skogsbrukets attityder till förädlat skogsodlingsmaterial av gran och tall. Kartläggningen har utförts genom intervjuer med och enkäter till olika aktörer inom skogsbruket.

Företrädare för forskning, plantproduktion, skogsbruk, naturvård, rådgivare hos skogsägarföreningar, skogsbolag och Skogsstyrelsen har ingått i undersökningen. Såväl intervjuerna som enkäterna visar att förädling i dag har ett starkt stöd, efterfrågan ökar och det finns en stark tilltro till förädlingens effekter på produktionsförmågan.

Det finns en positiv syn på att förädlat material förbättrar, eller åtminstone inte försämrar virkeskvaliteten. Flaskhalsen för en ökad användning av förädlat material är således inte attityder utan bristen på förädlat frö. Det finns dock kritiska röster som befarar att virkeskvaliteten försämras. Det finns också en rädsla för GMO, vilket felaktigt kan blandas samman med förädling. Utredningen pekar på behovet av förbättrad kunskap och information om frågor kring virkeskvalitet, sjukdomsresistens och genetisk variation. Den understryker också behovet av att kunna ”visa” förädlingseffekten, både i demonstrationsförsök och i praktiska odlingstester i fält.

Läs mer i Arbetsrapporten nedan.

Nr 32-2010    Publicerad 2010-10-18 11:13
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation AB
 mobil:070-528 85 54

Jonas Cedergren

J. Cedergren Consulting
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.