Gå till:

Ny skogspolitik – hur påverkar det plantproduktion och etablering av ny skog?

Foto: SLU
Förslaget till ny skogsvårdslag beskrivs översiktligt samt hur den nya lagen kommer att påverka återbeskogningsinsatser.

Artikeln inleds med att översiktligt beskriva den skogspolitiska kommitténs förslag till ny skogsvårdslag. Här poängteras att lagen för första gången inför ett miljömål ”bevarandet av den biologiska mångfalden”. Avregleringen av skogsbruket behandlas och vad detta innebär för skogsskötseln där den enskilda markägaren får betydligt större möjlighet att själv bestämma metodval och inriktning av sitt skogsbruk. En annan viktig fråga som tas upp är konsekvensen av att produktionen av frö och plantor vid skogsvårdsorganisationen skall bedrivas i aktiebolagsform och privatiseras. Redaktionen på Plantnytt kontaktade ett antal skogsägare för att höra vilka konsekvenser den nya lagen kan få på hur skogen skall brukas och föryngras. En bedömning var att återbeskogning via naturlig föryngring sannolikt kommer att öka. Ökad användning av lövträd för beskogning av nedlagd jordbruksmark är något som kan komma enligt några plantskolor i södra Sverige. Plantproduktionen kommer sannolikt att minska beroende på minskad avverkning, ökad självföryngring, beståndsföryngring, ökad andel lövträd, minskad contortatallproduktion beroende på striktare restriktioner.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1993    Publicerad 1993-11-06 18:44
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.