Gå till:

Kvalitetsbedömning av skogsplantor med värmekamera

Foto: Gustaf Egnell
Försöksresultat presenteras där man utnyttjar en värmekamera för att skatta plantans transpiration som ett mått på plantans kvalitet.

Utmärkande för de flesta metoder som kommit fram när det gäller att bedöma plantors kvalitet har den nackdelen att de är tidskrävande att genomföra. Exempel på detta är odlingstest som vanligtvis pågår flera veckor (t ex RGC-metoden). Ett snabbt och icke destruktivt sätt som skulle kunna ge ett mått på plantornas vitalitet är att utnyttja en värmekamera för att mäta barrtemperatur. Barrens temperatur påverkas av transpirationsnivån som därför skulle kunna skattas med en värmekamera. De försök som beskrivs i studien bekräftar att det är fullt möjligt att använda värmekamera för att klassa plantornas transpirationspotential och vitalitet. Goda samband erhölls mellan varma plantor (icke transpirerande) och frekvens döda plantor. Kalla plantor (transpirerande) visade hög överlevnad. Nackdelen med metoden är att tester måste ske i miljöer utan luftrörelser, vilket kan vara svårt att åstadkomma i plantskolemiljöer. Andra problem kan vara att det är många faktorer som påverkar plantans reglering av klyvöppningar som kan vara svåra att kontrollera. Med fortsatt utvecklingsarbete har dock kamerateknik potential att utnyttjas för flera moment i plantskolan, till exempel övervakning av växthusytor och storlekssortering av plantor.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1993    Publicerad 1993-11-06 18:37
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Gustaf Egnell

SLU
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.