Gå till:

Höstgödsling i täckrotsplantskolor

Foto: Mats Hannerz
Gödsling i slutet av säsongen påverkar plantornas tillväxtavslutning och härdighet. Olika plantskolor har olika rutiner för höstgödsling.

Det råder viss oklarhet hur gödsling i slutet av tillväxtsäsongen påverkar plantornas tillväxtavslutning, härdning, invintring och torktålighet. En hög kvävegiva under sensommaren kan till exempel försämra frosttåligheten, men resultat från försök är motsägelsefulla. Av övriga näringsämnen anses kalium, kalcium och magnesium ha störst betydelse för invintring och härdning. I denna artikel i serien Plantnytt redovisas en undersökning av hur svenska plantskolor använder gödsling under säsongsavslutningen. Nio plantskolor telefonintervjuades och det visade sig att det fanns vissa skillnader i vilka gödselmedel och givor som användes. Skillnaderna kunde bero på vilka täckrotssystem och substrat som användes, men också på olika syn på höstgödslingens betydelse. Studien utfördes av en grupp studenter på jägmästarlinjen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1986    Publicerad 1986-08-07 15:25
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars Ekberg

Mats Sigvant

Ulf Sikström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.