Gå till:

Gödsling i plantskolan och tillväxt i fält

Foto: Mats Hannerz
En hög kvävehalt hos plantor ger bättre tillväxt i fält, både för tall och gran. Det är dock viktigt att rot-/skottkvoten är anpassad för planteringslokalen.

Ettåriga täckrotsplantor innehåller vid leverans till plantering ungefär 18-24 gram kväve per m2 odlingsyta (motsvarar cirka 600-900 plantor). Det är ungefär hälften av den mängd kväve som tillförts under odlingen räknat per kvadratmeter. Plantans kväveinnehåll påverkas av gödslingsprogrammet, planttätheten, bevattningen och rotens situation (behållartyp, beskärning med mera). Det gör att plantornas kväveinnehåll kan variera avsevärt, från 1 till 4 procent av torrvikten. Det har varit dåligt känt hur kväveinnehållet påverkar etableringen i fält. I denna artikel i serien Plantnytt redovisas resultat från plantering av tall- och granplantor som gödslats med olika givor. Det fanns inget klart samband mellan plantans kväveinnehåll och överlevnaden efter utplantering men ju högre kvävehalten var, desto bättre växte plantan. Gran med låg kvävehalt växten under första året lika dåligt på bördiga som magra lokaler. Tallen växte bäst på åkermark där både nitrat- och ammoniumkväve fanns tillgängligt. För gran kvarstod effekterna av kvävehalt även två år efter utplantering medan tallen hade återhämtat sig och bildat lika mycket barr oavsett ursprunglig kvävehalt. Plantor med låg kvävehalt hade också en hög rot-/skottkvot vilket kan gynna dem på torra lokaler. Författaren rekommenderar fortsatt forskning kring näringsstatusens betydelse i kombination med vattenstress.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1986    Publicerad 1986-08-07 15:33
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Erik Troeng

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.