Gå till:

Eldrivna skogsmaskiner inom räckhåll

Skogforsks Olle Gelin under sitt föredrag om elektrifiering av skogsmaskiner.
Foto: Foto: Mats Ostelius/Skogforsk
Skogsmaskiner kan bli eldrivna via mobila laddstationer. Det hävdade Olle Gelin, projektledare inom driftsystem, på Skogforsks tekniska konferens i slutet av oktober.

Konferensen hölls i Sigtuna, lockade runt 100 deltagare och var uppdelad i två dagar. Första dagen, TSGs tillverkarseminarium, arrangerades i vanlig ordning tillsammans med Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG). Seminariet är en mötesplats för TSG och representanter för skogsmaskintillverkarna. Den andra dagen var en skogsteknisk minikonferens med ett bredare program (separat referat från dag 2 publiceras inom kort).

Volvo redan på gång

Som inspirationsföreläsare på TSGs tillverkarseminarium var Bobbie Frank, forskare på Volvo Construction Equipment AB, inbjuden. Han berättade om elektrifiering och automatisering av entreprenadmaskiner, något som bolaget utvecklar på en ”Electric site” i en bergtäkt. Olle Gelin, Skogforsk, drog paralleller till skogsbranschen. Att fälla träd, lyfta upp dem och lasta dem på skotare har potential att ersättas av direktlastning på elektrifierade och automatiserade lastbärare, hävdade han.

- Jag skulle vilja se en skoglig ”Electric site” med eldrivna maskiner som laddas med mobila laddstationer. Konceptet används redan i exempelvis gruvnäringen, sa Olle Gelin.

Automation och hydraulik

Som representant för TSGs hydraulikgrupp återkom han till morgondagens automatiserade maskinsystem. De kommer nämligen att ställa ännu högre krav på hydraulsystemens driftsäkerhet.

- ­I dag, och i framtiden, ska hydraulsystemen vara täta och läckagefria så att de kan ha låga nivåer av föroreningar i hydraulvätskan. Ställ krav på att konstruktörer och servicelämnare är certifierade på hydraulsystem, sa Olle Gelin.

Risker med säkerhetsrutor

Arbetsgruppen för arbetsmiljö och säkerhet redovisade resultat från ett examensarbete där 422 maskinförares medvetenhet och hantering av risker med säkerhetsrutor undersökts. Av undersökningen framkommer bland annat att 15 procent av de tillfrågade förarna inte kände till att säkerhetsrutor kan gå sönder.

- Det är inte acceptabelt att så många fortfarande inte känner till det, vi måste nå ut med det budskapet, sa Martin Englund, specialist på driftsystem på Skogforsk.

MartinEnglund.jpg

Martin Englund, Skogforsk, vill sprida budskapet att även säkerhetsrutor i skogsmaskiner kan gå sönder. 

Breda hjul skonar marken

Olof Djus, Billerud Korsnäs, berättade om en studieresa till Göttingen i Tyskland som genomförts av Arbetsgruppen för fordon och mark. Enligt rön som delgavs gruppen har bredd och storlek på hjulen störst effekt på minskad markkompaktering. Bredden har även betydelse för hjulbandens påverkan, ju bredare band desto mindre markkompaktering. Dessutom uppstår markkompaktering primärt vid de första överfarterna, något som bekräftades av Skogforsks Linnea Hansson, som talade om problem och lösningar när det gäller markskador.

LinneaHansson.jpg

Linnea Hansson, Skogforsk, föreläste om problem och lösningar vad gäller markskador orsakade av skogsmaskiner.

Finns flera åtgärder

Linnea Hansson konstaterade också att markskadornas omfattning kan minskas om man kör på GROT eller stockmattor, minskar kontakttrycket mellan maskin och mark, kör när marken är relativt torr, koncentrerar körningen till färre stråk​ och planerar körningen noga.

Vidare berättade hon att vattenfyllda körspår kan leda till syrefria förhållanden i den underliggande marken. De kan också ge upphov till kvicksilvermetylering och nära vattendrag kan metylkvicksilver och näringsämnen läcka ut och påverka livet i vattendragen.

Produktion av metan 

Även växthusgasen metan kan produceras i vattenfyllda körspår, enligt Linnea Hansson, som också påpekade att markpackning kan hindra rottillväxten eftersom marken blir för hård samtidigt som syretillgången för rotandning försämras.

- Låg syretillgång påverkar också mykorrhizasvamparnas funktion negativt, sa hon.

På temat markskador talade också gästföreläsaren Jari Uusitalo, från finska forskningsinstitutet Luke. Jari Uusitalo redogjorde för ett europeiskt forskningsprojekt om markskador i skogsbruket. Projektet, till vilket Skogforsk är partner, är en del av ett större forskningsprojekt, EFFORTE. Dess syfte är att genom teknikutveckling stärka konkurrenskraften i EU-ländernas skogsbruk.    

 

2019-11-08 15:40