Gå till:

Glöm inte viltbetets effekter på tillväxten

Foto: Mosphotos.com
Skogforsk har fått en fråga om konsekvenser av viltskador på sågverkets produkter. Bakgrunden är en rapport som AB Karl Hedin producerat. Så här ser våra experter på saken.

Undersökningen som rapporten bygger på är väl genomförd och ger viktig ny kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av nedsatt virkeskvalitet till följd av viltbete, både för industri och skogsägare. Försämrad virkeskvalitet är dock bara en av effekterna av viltbete.

De senaste åren har flera studier lyft fram viltbetets effekter på skogens tillväxt och de ekonomiska konsekvenserna av detta. Ännu är storleken på tillväxtnedsättningen osäker, eftersom försök där de långsiktiga effekterna kan studeras är få. För att öka kunskapen har Skogforsk redan under 2012-2016 anlagt en nationell försökserie för att studera långsiktiga effekter av viltbete på tall, både med avseende på tillväxt och kvalitet, de så kallade BETT-försöken. Om några år kommer vi att ha de första resultaten från dessa försök och bättre kunna uppskatta effekterna av viltbete på tillväxt vid olika betestryck och på olika ståndorter i olika delar av landet.

Utöver de effekter på virkeskvalitet som beskrivs i rapporten från AB Karl Hedin bör alltså risken för produktionsförluster och reducerad tillväxt adderas. Därutöver kan viltbete i omloppstidens tidigaste skede även påverka beståndsstruktur och trädslagsblandning, så att markens skogliga produktionspotential inte utnyttjas på ett optimalt sätt. I områden med högt betestryck finns dessutom en risk att skogsägarnas vilja att investera i föryngringar med tall minskar och därmed ytterligare försämrar skogens framtida tillväxt.

Slutligen vill vi också i enlighet med rapporten understryka vikten av att vi få in mer data från sågverk i andra områden för att förbättra kunskapsläget och skaffa en bredare bild beträffande realiserade ekonomiska konsekvenser av viltbete.

Mer om viltbete

Läs våra forskningsresultat om viltskador i Kunskapsbanken

Läs mer om vårt pågående viltbetesprojekt BETT.

Missa inte vårt kostnadsfria utbildningspaket Viltanpassad skogsskötsel i praktiken.

Kontakta gärna våra experter om du har frågor.

2018-04-18 19:51