Avtalsbestämmelser i Norge

Vid APSE-kommitténs halvårsmöte i april 2016 fick vi besök av Eva Skagestad och Tarje Varli från MEF, Maskinentreprenörernas förbund i Norge. MEF är en friståend bransch- och arbetsgivarorganisation i Norge med 2000 medlemmar varav 99 st är skogsentreprenörer.

Kommittén fick en presentation kring användandet av avtal i norskt skogsbruk.

Det finns två former för avtal, ramavtal eller driftsavtal. Ramavtalet gäller mellan uppdragsgivaren och entreprenören och sträcker sig vanligen över en tidsperiod på tre till fem år. Avtalet gäller för en ungefärlig volym och att entreprenören är skyldig att köra endast för den uppdragsgivare avtalets slutits tillsamanns med. Driftsavtalet gäller för ett enskilt uppdrag och specificerar dett enskilda uppdraget. I driftsavtalet hänvisar man till Norsk Standard NS 8432:2010, Alminnelige kontraktsbestemmelser for skogsdrift. Kontraktsbestämmelserna är generella villkor för kontarkt som kan användas i skogsbruket.

De överenskommna avtalsbestämmelserna har tagits fram av Maskinentreprenörernas förbund, Norges Skogsägarförbund, Norska institutet för Skog och landskap, Norskog, SB Skog, LO/Fellesförbundet samt Energibedrifternes landsförening.

Standarden ger uttryck för vad ovanstående organisationer och institutioner enats om att rekommendera för skogsbruket. Rekommendationen är att standarden tillämpas utan andra ändringar eller avvikelse förutom om det finns nödvändiga ändringar på grund av omständigheterna i det enskilda uppdraget.

I dagsläget används inte standardavtalet i stor utsträckning då Norsk standard tar ut en avgift för varje exemplar som ska brukas.

Nedan ses rubrikerna i de överenskomna kontraktsbestämmelserna.

Nyheter

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...

2018-11-12

Två examensarbeten påbörjade.

Två intressanta examensarbeten som tillför ny kunskap.

Läs mer...

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...

2018-03-22

Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

Läs mer...