Avtalspaketen

Varje typ av entreprenad har ett eget avtalspaket. Anledningen är att avtalen skiljer sig något för olika entreprenader. I dag finns paket för markberedningföryngringröjning och drivning. Paketen består av fem delar:

  1. Kontraktet. Sammanfattar affären.
  2. Bilaga 1 - Uppdraget. Beskriver tjänsten som ska utföras.
  3. Bilaga 2 - Checklistan. Beskriver kraven som ställs på leverantören.
  4. Bilaga 3 - Ersättningen. Beskriver den överenskomna ersättningen.
  5. Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. Branschens generella avtalsvillkor.

Det färdiga avtalet består av ett kontrakt, tre bilagor och en hänvisning till Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad.

 

Sedan en tid tillbaka är mallarna för kontrakten uppdaterade under punkt fem gällande tider.

För att undvika otydliga skrivningar och förekomsten av tidsbestämda avtal som inte reglerar vad som händer om man fortsätter avtalsförhållandet utan att träffa nytt avtal finns nedan några textexempel:

 a)       Avtalet gäller från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014. För det fall att avtalet inte sägs upp senast den 30 november löper det tills vidare med en månads ömsesidig uppsägningstid.

b)       Avtalet gäller från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2015. För det fall att avtalet inte sägs upp senast den 30 juni löper det tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Det tidigaste datum avtalet kan upphöra att gälla är den 31 december 2015.

c)       Avtalet löper tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

 En avtalskonstruktion som är vanlig men som bör undvikas är:

 Avtalet gäller från och med 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019. Avtalet kan dock när som helst sägas upp med iakttagande av sex månaders uppsägningstid. Dessa avtal är inga 5-årsavtal utan 6-månadersavtal.

 

Utöver avtalspaketen finns också en mall för den som vill skriva en anbudsinbjudan.