Om APSE

APSE, Avtalspaket för skogsentreprenad, hjälper dig att skriva genomarbetade entreprenadavtal i skogsbruket. APSE består av två delar. Den ena är branschens generella avtalsvillkor, Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. Den andra är standardiserade mallar som kan användas för att mer specifikt beskriva den aktuella entreprenaden. I dag finns mallar fördrivningmarkberedningföryngring och röjning. Dessutom finns en mall för hur man skriver en anbudsinbjudan.

De allmänna bestämmelserna (som kan användas också utan mallarna) är framtagna gemensamt av representanter från beställare och entreprenörer. Anledningen till att allmänna bestämmelser finns är att det tidigare i princip saknats lagstiftning som reglerar avtalsförhållanden kring entreprenader.

Avtalsmallarna är utvecklade av Skogforsk och beställarrepresentanter. De innehåller systematik och textförslag för den som behöver beskriva den entreprenad man vill avtala om på ett lättkommunicerat sätt.

Därför APSE
Mer än 90 procent av det operativa skogsbruket bygger i dag på entreprenad.  Det förutsätter att du vet hur du skriver bra avtal. Genom att använda mallarna i APSE försäkrar du dig om att alla nödvändiga delar av avtalet finns med. Du kan anpassa mallarna efter just ditt specifika behov. Genom att hänvisa till ABSE 09 vet du att grunden för avtalet formulerats juridiskt korrekt.

Bakgrund till APSE och de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad
Hösten 2007 samlades ett flertal av branschens skogsbolag tillsammans med SMF Skogsentreprenörerna och beslutade om ett branschgemensamt utvecklingsprojekt på temat effektiv upphandling. Projektet fick namnet Professionell upphandling. Anna Furness-Lindén, Skogforsk, ledde projektet. Målet var att ta fram verktyg för att standardisera delar av arbetet med att köpa och sälja entreprenad. På så sätt skulle parterna få mer tid över till värdeskapande produktion. Dessutom ger välskrivna avtal större juridisk trygghet. Resultatet är APSE. Klicka här för en presentation av bakgrund och syfte med APSE.

Flera arbetsgrupper med sakkunniga representanter både inom skogsteknik och juridik har varit engagerade i projektet.