Om APSE

APSE, Avtalspaket för skogsentreprenad, hjälper dig att skriva genomarbetade entreprenadavtal i skogsbruket. APSE består av två delar. Den ena är branschens generella avtalsvillkor, Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. Den andra är standardiserade mallar som kan användas för att mer specifikt beskriva den aktuella entreprenaden. I dag finns mallar för drivning, markberedning, föryngring och röjning. Dessutom finns en mall för hur man skriver en anbudsinbjudan.

De allmänna bestämmelserna (som kan användas också utan mallarna) är framtagna gemensamt av representanter från beställare och entreprenörer.

Avtalsmallarna är utvecklade av representanter för beställare, entreprenörer och Skogforsk. De innehåller systematik och textförslag för den som behöver beskriva den entreprenad man vill avtala om på ett lättkommunicerat sätt.

Därför APSE

Mer än 90 procent av det operativa skogsbruket bygger i dag på entreprenad.  Det förutsätter att du vet hur du skriver bra avtal. Genom att använda mallarna i APSE försäkrar du dig om att alla nödvändiga delar av avtalet finns med. Du kan anpassa mallarna efter just ditt specifika behov. Genom att hänvisa till ABSE 20 vet du att grunden för avtalet formulerats juridiskt korrekt.

Bakgrund till APSE och de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad
Hösten 2007 samlades ett flertal av branschens skogsbolag tillsammans med SMF Skogsentreprenörerna och beslutade om ett branschgemensamt utvecklingsprojekt på temat effektiv upphandling. Projektet fick namnet Professionell upphandling. Anna Furness-Lindén, Skogforsk, ledde projektet. Målet var att ta fram verktyg för att standardisera delar av arbetet med att köpa och sälja entreprenad. På så sätt skulle parterna få mer tid över till värdeskapande produktion. Dessutom ger välskrivna avtal större juridisk trygghet. Resultatet är APSE. 

Flera arbetsgrupper med sakkunniga representanter både inom skogsteknik och juridik har varit engagerade i projektet.


Det finns ett stort värde för en bransch att man tydligt definierar och standardiserar spelregler för entreprenörer och beställare som skriver avtal med varandra. Det här funderade Anna Furness en del på under året 2006 när hon jobbade på Skogforsk. Under 2007 lyckades hon samla representanter från flera skogsorganisationer och startade ett projekt med syftet att få skogsentreprenadbranschen att gemensamt arbeta fram ”Allmänna Bestämmelser” för skogsentreprenad. Vad var det som gjorde att hon startade projektet att bilda Allmänna Bestämmelser för skogsentreprenad?