Gå till:

Bastborrar kan orsaka skador på planterade plantor men bot finns

Svart tallbastborre, Hylastes brunneus, och svart granbastborre, Hylastes cunicularius.
Foto: Vítězslav Maňák
Trots bastborrens ringa storlek på 4 mm kan den orsaka stora skador. Ett försök gjort i södra Sverige visar att markberedning och plantskydd minskar bastborrens angrepp på planterade plantor.

Bastborren är en 4 mm liten svart bagge som kan orsaka skador på planterade plantor. Skadorna orsakas främst genom gnag på rötterna och den nedre delen av stammen. Bastborren har en liknande biologi som snytbaggen, med vilken skadorna lätt kan förväxlas med. Skadorna kan också förväxlas med torka eftersom det huvudsakliga gnaget sker under marken. Detta syns inte ovan jord förrän plantan har vissnat på grund av strypt vattentillförsel.

Allvarliga skador orsakade av svart granbastborre (Hylastes cunicularius, Erichson) har tidigare observerats i granplanteringar i mellersta Norrland, ofta flera år efter plantering. Under senare år har en ökning av plantskador orsakade av bastborre (Hylastes spp) noterats även i södra Sverige, både på färska hyggen och på hyggen som är några år gamla. Det finns inga större studier av bastborren och dess skadeverkningar från södra Sverige. Därför är kunskapen bristfällig när det bland annat gäller förekomst och motåtgärder.

I detta försök, anlagt i södra Sverige, jämfördes obehandlade granplantor med sådana försedda med mekaniska beläggningsskydd eller insekticidbehandlade plantor (Merit Forest WG), avseende bastborreangrepp. Behandlingarna testades både på täckrotsplantor och på hybridplantor P+1. För att undersöka effekten av markberedning, sattes hälften av plantorna i opåverkad mark och den andra hälften i markberedd mark. Statistiska jämförelser gjordes mellan plantbehandling, planttyp och markbehandling.

Försöket visade att både markberedning och plantskydd minskade bastborreangreppen. Med markberedning minskade andelen skadade plantor, både vad gäller gnagd yta på rothals och andelen angripna och dödade plantor. Plantskydd hade en reducerande effekt på skadenivåerna men inga skillnader kunde påvisas mellan plantor med insekticidbehandling eller mekaniskt beläggningsskydd. Ingen skillnad i skadenivåer påvisades heller mellan de två planttyperna som användes i försöket.

Nr 31-2020    Publicerad 2020-05-13 10:00
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Karin

Hjelm

Tidigare anställd

Kristina Wallertz

SLU
 0472-26 31 72

Stefan Eriksson

SLU
 0472-263174
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.