Gå till:

Tillgång på organiskt material viktigt för granplantors tillväxt

Djupomrörning ner till 60 centimeter med grävmaskin. Markbehandlingarna som utfördes i försöket var inga konventionella metoder utan syftet var att skapa olika planteringsmiljöer.
Foto: Skogforsk
Granen växer bättre om den planteras så att rötterna får tillgång till organiskt material. Och det bör man ta hänsyn till redan vid plantering, anser forskare på SLU och Skogforsk.

Att tallen är ett pionjärträdslag med en snabb ungdomstillväxt medan granen är en sekundär art som kan stå och stampa länge tills förhållandena blir mer gynnsamma är välkänt. Men nu visar en färsk studie, gjord av forskare på SLU och Skogforsk, att granen skulle må bra av att få lite hjälp på traven med tillväxten de första åren.

Näringsrikt material

Forskningsresultaten pekar nämligen på granplantornas tillväxt de första åren ökar väsentligt om de får tillgång till näringsrikt, organiskt material. Och det är någonting som man bör ta hänsyn till redan vid plantering, anser forskarna. Granplantorna bör helt enkelt planteras relativt nära organiskt material, vilket ofta utgörs av markens ursprungliga humuslager. Tallen klarar sig bra utan särskild tillgång på näring från organiskt material, konstaterar forskarna.

Flerårigt försök

Deras slutsatser bygger på fältstudier där utvecklingen för täckrotsplantor av tall och gran har följts under fem till sex år. Plantorna har planterats i olika miljöer, både vad gäller planteringspunkt, ståndort och geografiskt läge. Försöket lades ut både i norra Sverige (Västerbotten) och i södra Sverige (Småland och Skåne) på lokaler med ett för landsdelarna högt respektive lågt ståndortsindex.

Olika behandlingar

För att skapa olika planteringsmiljöer utfördes tre markbehandlingar på varje lokal:
- Orörd, plantering direkt i humusskiktet
- Översta humuslagret bortskrapat på hela ytan, plantering i ren mineraljord
- Djupomrörning, plantering i mineraljord där humuslagret rördes ner till ett djup på cirka 60 centimeter med grävmaskin

Bäst i djupomrörd jord

Som förväntat växte tallen snabbare än granen de första åren efter plantering på samtliga lokaler, oavsett planteringsmiljö. Både tall och gran uppvisade sin bästa tillväxt i den djupomrörda delen. En intressant iakttagelse var att den positiva effekten av djupomrörningen fördröjdes på svagare marker. På lokalen med lägst ståndortsindex i Västerbotten såg man den först tre år efter plantering.

Stora skillnader

På ytor där det organiska humuslagret hade tagits bort var skillnaderna mellan trädslagen stora. Här visade granen upp sin sämsta tillväxt oavsett geografisk lokal, medan tallens tillväxt i stort sett var likvärdig med de orörda ytorna. På den allra bördigaste marken i södra Sverige fanns inga skillnader i tallens tillväxt för de olika markbehandlingarna, medan granen reagerade starkt på borttagning av humus. Detta tyder på att granen bör ha tillgång till näring i form av organiskt material även på bördiga marker för att få en tillfredställande initial tillväxt.

Markberedning2_BESK.jpg

SLU-doktoranden Oscar Nilsson konsaterar att tallen, de första åren, är helt överlägsen granen på de försöksytor där humustäcket avlägsnats helt. Studien gjorde han tillsammans med SLU-kollegan Urban Nilsson och Karin Hjelm, Skogforsk. Foto: SLU

Tallen har lägre krav

Studien visar också att en radikalare markberedning, där omsättningen av näring ökar, verkar gynna båda trädslagen. För tallen kan det dock räcka med en lättare markberedning för att underlätta plantering och för att minska risken för snytbaggeskador på bördigare ståndorter. Gran bör dock, på alla typer av marker, planteras i punkter där rötterna relativt snart når det organiska materialet, anser forskarna.

 

Nr 83-2019    Publicerad 2019-12-11 10:17
Skogsskötsel
Markberedning
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Karin

Hjelm

Tidigare anställd
 070 - 575 28 66

Oscar Nilsson

SLU

Urban Nilsson

SLU
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.