Gå till:

Tvåskiktade bestånd kan öka virkesproduktionen

Foto: Lars Rytter, Skogforsk
Bestånd där snabbväxande pionjärträdslag agerar förkultur till sekundära huvudträdslag kan i vissa fall producera mer virke än monokulturer, visar en sammanställning.

När ny skog anläggs idag planteras oftast bara ett enda trädslag, vanligtvis tall eller gran. Under senare tid har det dock framkommit att det är bättre för exempelvis de sociala värdena och den biologiska mångfalden att odla blandningar av trädslag. Blandskogar kan även vara ekonomiskt fördelaktiga, förutsatt att de anläggs och sköts på rätt sätt.

Skogsbruk med förkultur

En metod för att odla blandskogar är det så kallade förkulturskonceptet. I en artikel i SLU:s publikation Fakta Skog beskriver Lars Rytter, Skogforsk, och Magnus Löf, SLU, konceptet och dess för- och nackdelar.

Så funkar det

Förkulturskonceptet innebär att man först planterar ett snabbväxande pionjärträdslag, till exempel poppel, björk eller hybridlärk (träden till vänster i illustrationen nedan). Några år senare planteras ett sekundärt huvudträdslag som ofta är gran eller bok (skogen i mitten i illustrationen). I slutet av omloppstiden har förkulturen i stort sett avvecklats och huvudträdslaget dominerar (skogen till höger i illustrationen). Ett klassiskt exempel på förkultur är att använda spontant uppkommen björk för att etablera gran. 

Skogsbruk med förkultur

Figur 1. Förkulturskonceptet illustrerat av Rose-Marie Rytter.

Många fördelar

Konceptet uppges ha flera fördelar. Ett exempel är att det på kort tid ger produkter som massaved och energived, vilket bidrar positivt till ekonomin. Tvåskiktade bestånd kan även förhindra frostskador på huvudträdslaget, vilket minskar risken för kvalitetsnedsättningar i form av krökar och dubbeltoppar. För trädslaget bok, som har en tendens att breda ut sig åt sidorna, kan förkulturen också hjälpa träden att sträva uppåt och bilda en rak stam.

Dyrare etablering

Som nackdelar anges att skötseln blir mer komplicerad, vilket beror på att det ofta krävs fler ingrepp under omloppstiden än för monokulturer. Även etableringen kan bli dyrare, eftersom man ofta behöver plantera vid två tillfällen. Detta kan dock delvis motverkas om det finns ett naturligt uppslag av pionjärträdslag som kan utnyttjas. Samtidig plantering är också ett alternativ.

Slutsats

Totalt sett anser författarna att konceptet har potential att utvecklas vidare. I ett projekt som Energimyndigheten finansierar håller de nu på att testa om det går att öka tillväxten väsentligt genom att nyttja förkulturskonceptet och det senaste förädlade plantmaterialet.

Nr 64-2018    Publicerad 2018-10-23 07:00
Skogsskötsel
Föryngring
Röjning
Planering
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.