Gå till:

Asken kan räddas genom förädling

Foto: Michelle Cleary, SLU
Några få procent av alla askträd har en hög motståndskraft mot den aggressiva askskottsjukan. Därmed finns goda utsikter för att rädda den europeiska asken genom genetisk förädling.

Det här är en sammafattning av en vetenskapligt publicerad artikel i Forest Ecology and Management.

Asken Yggdrasil betraktades i den fornnordiska mytologin som livets träd men nu är den svenska asken listad som en starkt hotad art enligt artdatabankens rödlista. Asken är kraftigt drabbad av den mycket aggressiva askskottsjukan (Hymenoscyphus fraxineus). Den har sedan mitten av 1990-talet spridits till hela Europa. I Sverige kom de första rapporterna år 2002 där sjukdomen nu finns i hela utbredningsområdet. Både unga och gamla träd drabbas. Hela bestånd har infekterats och dött snabbt.

I två fröplantager med ympade kopior från 106 utvalda träd från sydsvenska bestånd (så kallade plusträd) har skadorna av askskottsjukan bedömts under perioden 2006-2016. Dödligheten var stor under perioden (cirka 8 procent per år), men orsakades inte bara av asksjukan utan även av bland annat vilt. 

Resultaten visar att askskottsjukan är starkt genetiskt styrd och att det finns en stor genetisk variation bland askarna. Inga plusträd var helt opåverkade, men några visade betydligt högre motståndskraft än de andra. Resultaten var också stabila över den tioåriga studietiden, det vill säga de plusträd som var mest vitala år 2006 tillhörde efter ytterligare tio års högt infektionstryck fortfarande de mest vitala.

Det finns alltså goda förutsättningar för att med hjälp av traditionell skogsträdsförädling ta fram askar som är mindre känsliga för askskottsjuka. Men det är en mycket liten andel (1-5 procent) av askarna i Europa som är relativt motståndskraftiga. Samtidigt behövs en stor genetisk variation (träd från många olika bestånd) i den population med okänsliga individer som förädlarna ska jobba vidare med. Det finns alltså starka argument för ett samarbete över nationsgränserna, något som redan har påbörjats.

För fördjupning, läs den vetenskapliga artikeln på länken nedan.

Nr 18-2018    Publicerad 2018-03-13 07:00
Förädling & plantor
Skogsskador
Svampskador
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.