Gå till:

Förädlade tallbestånd behöver förädlad tillväxtfunktion

De funktioner som skattar höjdtillväxt i ungskog bygger enbart på data från oförädlade träd. Det räcker för granen – men inte för tallen.

Artkeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Silva Fennica.

Höjdtillväxten i ungskog kan ge skogsägaren en bra bild av hur det framtida beståndet kan komma att se ut. Men de funktioner för höjdtillväxt som i dag används bygger enbart på data från provytor med oförädlade träd. Eftersom andelen förädlade bestånd ökar, och även förädlingsgraden, ville forskare från SLU och Skogforsk undersöka om funktionerna klarade att beskriva höjdtillväxten korrekt.

Bred studie

Studien gjordes med data från sex fältförsök med gran och fem med tall, samtliga belägna i södra Sverige. Förädlingsgraden för plantmaterialen som ingick varierade stort, från oförädlade beståndsmaterial till plusträdsavkommor och klonblandningar med hög tillväxt.

Fungerar för gran – bör modifieras för tall

Tillväxtfunktionen för gran visade sig fungera bra utan någon modifiering. När det däremot gällde tall, beskrevs höjdtillväxten bättre om funktionen kompletterades med en komponent som motsvarade den genetiska vinsten. För till exempel ett material med en genetisk vinst på 17,5 procent, innebar den genetiska komponenten att funktionen beräknade ytterligare i genomsnitt 19 centimeters tillväxt per femårsperiod.

Fångar inte genetiken

Orsaken till att endast tallens höjdtillväxtfunktion behövde justeras har forskarna inget bra svar på. Det man vet är att ingångshöjden – d v s den uppmätta trädhöjden vid en given ålder – har stor påverkan och att förädlade träd når en specifik höjd tidigare än oförädlade träd. Detta försprång räckte i granens fall. Uppenbarligen var tallens tillväxtfunktion sämre på att fånga den genetiska potentialen hos materialet enbart med hjälp av ingångshöjden.

Ett första steg

Studien är ett första steg mot att ta fram volymtillväxtfunktioner för förädlat material under en omloppstid. Sådana funktioner är inte bara intressanta för skogsägarna. De kan också fungera som underlag vid strategiska beslut om till exempel hur vi ska bruka skogen i framtiden.

Nr 97-2017    Publicerad 2017-11-16 07:00
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.