Gå till:

Allemansrätt och sortskydd av förädlat material kan bli ett problem – åtminstone i Norge

Ett somatiskt embryo färdigt för groning.
Foto: Christine Devillard/Skogforsk
För att trygga råvaruförsörjningen i bioekonomin ses genetisk förädling av skogsträd som ett viktigt redskap. Men möjligheterna till legalt skydd av genetiska framsteg kan minska investeringsviljan.

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research

Konventionell förädling har lett till betydande genetiska vinster för dagens skogsodlingsmaterial, men långa generationstider och oregelbunden fröproduktion begränsar framstegen. Vegetativ förökning kan snabba upp tiden från korsning till plantor med ännu bättre egenskaper, men dessa metoder är inte problemfria vad gäller rättigheterna att massföröka nya sorter. Dessa frågor diskuteras i en artikel publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research.

Artikeln fokuserar på möjligheterna att föröka det bästa plantmaterialet med somatisk embryogenes (SE), som är en laboratorieteknik för massframställning av högförädlade plantor av en begränsad mängd frö. Metoden är ett sätt att komma förbi granens sena och oregelbundna blomning. Vältestade sorter med önskade egenskaper som förökas med vegetativa metoder som t.ex. SE kan bli föremål för växtförädlarrätt för att skydda värdet för den som finansierat förädlingsarbetet för de nya sorterna.

Men i bland annat Norge kan växtförädlarrätten komma i konflikt med allemansrätten som ger tillgång till skogsgenetiska resurser antingen de är förädlade eller inte. Det finns en risk att viljan till satsningar på växtförädling och investeringsintensiva förökningsmetoder hämmas om sorter inte kan skyddas. Skogsträd har en speciell ställning då patent och sortskydd inte räcker en hel omloppstid för träden. Frågan kan komma att accentueras ytterligare om specifika gener kan patenteras i framtiden.

Allemansrätten gäller inte arter som hotas av utrotning, vilket visar att undantag kan skapas av lagstiftarna. Huruvida sådana undantag skulle kunna omfatta även högförädlade skogsträd på allemansrättslig mark är en öppen fråga för beslutsfattare att ta ställning till.

För svenska förhållanden gäller inte möjligheten att ta levande träddelar inom ramen för allemansrätten, men eftersom plantor handlas över landsgränser ger det ingen garanti.

Nr 73-2017    Publicerad 2017-09-07 07:00
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.