Röster om APSE

2012-08-21

  

 

APSE har funnits ett tag i branschen och det är intressant att höra lite om hur olika aktörer använder sig av APSE och ABSE 09 idag. Vi ringde  och pratade med Daniel Stridsman som i våras tillträtt som distriktschef hos Holmen Skog i Vimmerby. 

 

- Vad är status för APSE hos Holmen Skog idag? Hur används APSE och hur fungerar det?

   - Holmen Skog använder ABSE09 och APSE-mallarna i hela organisationen idag. Innan vi införde systemet hade vi ju en arbetsgrupp som bearbetade mallarna så att de passar vår organisation bra. Vi använder avtalssystemet helt i drivning, och delvis inom skogsvård- och bränslesidan.  Jag tycker att APSE fungerar mycket bra. Det är förstås en balansgång att å ena sidan ha så enhetliga avtal som möjligt i Holmen Skog och att samtidigt ha kvar möjligheter till specifik anpassning för det enskilda distriktet. Jag försöker dock att slå vakt om enhetligheten hos oss och vi gör så få avsteg från ABSE 09 som möjligt.

Är det något kring APSE som du tycker är särskilt bra?  

   - Hela arbetet med APSE har hjälpt oss att ensa och strukturera våra avtal. ABSE 09 gör också att vi successivt ensar hela vår bransch; uppgörelsen blir tydligare och proffsigare och parterna lär sig vilka konsekvenser olika handlande får. Den stora styrkan med regelverket är att det tagits fram av och accepterats av ”båda parter” vilket gör att när vi väl hamnar i förhandlingsläge så är spelplanen redan klar och känd, vilket underlättar.

Vad är svårt?  

   - Jag upplever ibland att det fortfarande finns entreprenörer och tjänstemän som inte vet vad som står i avtalet. Även om det inte är meningen att man ska kunna t e x ABSE 09 utantill så önskar jag att alla skaffar sig en grov kännedom om innehållet. Sen kan jag ibland känna - även om jag förstås inte önskar någon att hamna i en tvist - att jag skulle vilja ha några prejudikat att luta mig mot så man vet hur ABSE09 faktiskt tolkats i "skarpt läge".

- Hur skulle du vilja vidareutveckla APSE?  

   - Kopplat till ovanstående önskan så skulle jag gärna diskutera med andra som använder APSE om hur man tänker kring vissa begrepp och situationer. T e x funderar jag på vad ”tillräcklig brandskyddsutrustning” som det står om i ABSE 09 innebär. Vi har skapat en definition inom Holmen Skog, men jag tror att fler sitter med liknande funderingar som vi skulle kunna diskutera och kanske tydliggöra gemensamt. Stillestånd är ett annat sådant område.Det viktiga tror jag generellt sett är att inse att dokumentet inte är statiskt, utan levande och hela tiden kan förbättras. Det som är bra kan alltid bli bättre.

2010-04-16 

Sveaskog harmoniserar kommande uppdragsbeskrivningar och kontrakt enligt APSE


- Sveaskog har påbörjat arbetet med att se över uppdragsbeskrivningar och kontraktstexter så att de harmoniserar med de allmänna bestämmelserna och ger ett komplett avtalspaket som vi successivt ska introducera i takt med att avtal nytecknas eller omförhandlas berättar Urban Nordmark, avverkningschef på Sveaskog. Det blir en väldigt stor trygghet när det utformas en praxis för vad det är som gäller när vi sätter oss vid förhandlingsbordet med varje entreprenör. Det tror jag också är en väg till framgång för bägge parter. Vi blir mer affärsmässiga och kan fokusera på att utveckla verksamheten, fastslår Urban.

 

2010-04-16 

Norrskog implementerar APSE för både drivning och skogsvård

- Utöver att vi på Norrskog numera alltid hänvisar till ABSE09 i våra drivningsavtal genomför vi nu dessutom en översyn av vår befintliga uppdragsbeskrivning för drivning med målsättningen att ha fullständiga avtalspaket för drivning som följer APSE-systematiken berättar Karin Nolén, produktionsutvecklare på Skogsägarna Norrskog. Under 2010 såg vi över våra avtal på skogsvårdssidan där vi nu har färdiga avtalspaket som följer APSE-systematiken. Dessa avtalspaket tillämpas successivt vid nytecknande och omförhandling av skogsvårdsavtal.

 - Jag hör många positiva omdömen om de Allmänna bestämmelserna och APSE, många är glada att ha en stabil och så småningom välkänd avtalsgrund att utgå från vid avtalsdiskussioner. Vi ser också stora fördelar med att skogsbranschen har en samsyn kring dessa viktiga frågor. Processen kring framtagandet och implementeringen har också inneburit att vi fått ett större fokus på, och en större kunskap om, upphandling av entreprenadtjänster och avtalsskrivningar, säger Karin Nolén.

2010-04-13 

SMF Skogsentreprenörerna ser ABSE 09 som ett viktigt verktyg för framtidens avtal mellan småföretagarna och kunderna i skogsbruket

- Vi möter dagligen en flora av olika avtalstexter och villkor som våra medlemmar har att ta ställning till, och vi ser en förenkling för alla parter när ABSE 09 börjar användas säger Ulf Sandström vd för SMF.
 
ABSE 09 löser långt ifrån alla bekymmer för dagens entreprenörer, men det är ett viktigt steg framåt för alla i branschen när vi kan börja se en tydligare ansvarsfördelning mellan kund och leverantör. Det har tidigare varit kunderna som ensidigt skrivit det mesta runt avtal och avtalsvillkor. Nu har vi ett gemensamt dokument som när alla får lära sig vad det betyder skapar en större trygghet även för entreprenören. SMF har genomfört ett antal möten och informerat om ABSE 09 för ett stort antal entreprenörer. Det kommer vi att fortsätta med när entreprenörer samlas i olika sammanhang.

- Skogsbruket har varit experter på att alla skall uppfinna sitt eget hjul tidigare, det har bara skapat en massa otydligheter och en massa onödigt arbete som man nu slipper säger Ulf, vi kan säkert även hitta fler saker som vi borde kunna samverka kring för att förenkla livet för alla parter i framtidens skogsbruk avslutar Ulf Sandström.

2010-04-13 

Holmen Skog har anpassat och börjat använda APSE

- Inom Holmen har vi nu utvecklat avtalspaket för drivning. Dessutom har vi redan börjat hänvisa till de allmänna bestämmelserna ABSE 09 vid nya upphandlingar inom drivning. ABSE kommer även att tillämpas inom skogsvårduppdragen säger Jan Åhlund, skogsteknisk chef på Holmen Skog.

 - Jag har stött på många positiva reaktioner från mina kollegor, oavsett befattning. Vi ser stora vinster med enhetliga och förankrade avtal. En intern referensgrupp har arbetat med att utveckla avtalspaketet för drivning så att det passar för oss på Holmen. Införandeprocessen har dessutom medfört att vi utvecklat vårt sätt att se på entreprenader, vi tydliggör och förbättrar hela genomförandet avslutar en nöjd Jan.