Anbudsinbjudan

Anbudsinbjudan är ett hjälpmedel för att så tydligt som möjligt kunna beskriva arbetsprocessen då ett företag önskar genomföra en upphandling av skogsbrukstjänster. Efter bearbetning av denna mall med strykningar och tillägg av text kan dokumentet användas för att beskriva en upphandlingsprocess. Syftet med att beskriva vald upphandlingsprocess på denna standardstruktur är att alla, både tänkbara anbudsgivare, beställare och beställarrepresentanter på distriktsnivå har samma information om hur processen skall gå till.
Texterna är tänkta att reglera upphandlingsprocessen från infordran av anbud till tecknande av kontrakt.

Mallen för anbudsinbjudan finns under varje respektive entreprenad, men tillhör inte avtalsstrukturen direkt. Anbudsinbjudan har spelat ut sin funktion då avtalet tecknats.