Gå till:

Värden i träd som växer på fel platser

Hur kan buskar och träd som är ”i vägen” istället komma till nytta? Vilken potential finns i dem? Det ska utredas i det här projektet, som utförs ihop med skogsbruket, SLU och internationella IIASA.

Träd som växer i vägkanter och kraftledningsgator eller inväxande gran i gamla hagmarker och naturreservat. Det är några exempel på lågvärdesträd. Träd som tack vare sin växtplats påverkar andra värden negativt. Ofta handlar det om klena träd och små volymer per hektar men det kan också, särskilt i hagmarker och naturvårdsområden, handla om grova träd och stora volymer. Gemensamt är att träden betraktas som ett problem och att åtgärder inte följer den gängse normen för skogsbruket där virkesvolymerna motiverar åtgärder.

Ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten har nu inletts mot bakgrund att lågvärdesträd avverkas i liten skala och att biomassan, i de fall åtgärderna utförs, ofta inte tillvaratas. Målsättningen är att kombinera informationen om biomassapotentialen med kunskapen om de värden som skapas i samband med åtgärderna. Förhoppningen är att detta ska leda till ökade biomassauttag från dessa områden samtidigt som markernas huvudsakliga nytta gynnas. Projektets vision är att det ska leda till att synen på dessa träd förändras, från att ses som problem till att istället betraktas som flervärdesträd där avverkningen av dem skapar många nyttor.

Projektet pågår fram till slutet av 2021. Det leds av Skogforsk men utförs i samarbete med SLU och IIASA (International Institute for Applied System Analysis), och medverkan från ett antal aktörer i det svenska skogsbruket.

Projektet består av nio arbetspaket där varje del ska bidra till att förbättra kunskapsläget inom ett specifikt område. Projektet avslutas med en sammanställning och syntes av samtliga resultat och en beskrivning av kunskapsläget inom området.

Projektets arbetspaket är:

  • Förbrukarens perspektiv på biomassa från lågvärdesträd.
  • Modeller för beräkning av kostnader och intäkter i samband med naturvårdsåtgärder.
  • Hur sammanfaller biologisk mångfald, skötselbehov och biomassapotentialer i vägkanter, kraftledningsgator och hagmarker?
  • Multikriterieanalys av beslut för att prioritera mellan olika naturvårdsåtgärder.
  • Nationell skattning av biomassapotential av lågvärdesträd.
  • Förslag på incitamentsstrukturer för att främja naturvårdsåtgärder.
  • Den företagsinterna beslutsprocessen rörande naturvårdsåtgärder, styrkor och svagheter hos två skogsbolag.
  • Livscykelanalys av biomassa från lågvärdesträd.
  • En syntes om lågvärdesträd, projektets samlade resultat tillsammans med tidigare forskning på området sammanställs.