HCT NYHETER

Senaste nytt:

En analys av flaskhalsar i 2018’s BK4-vägnät (2018-12-10)

Tidigare studier för år 2014, har visat att skogsbrukets transporter skulle kunna minska sina koldioxidutsläpp med 44 000 ton varje år, om man ökar den maximalt tillåtna bruttovikten till 74 ton från 60 ton på hela det statliga vägnätet. Antalet tunga virkesfordon på vägarna skulle samtidigt minska med upp till 20 procent – från dagens 1 800 fordon till cirka 1 450 (Johansson, 2016). Den 1 juli 2018 öppnade trafikverket upp 11 800 km väg till BK4 vilket motsvarar 12 % av det statliga vägnätet. (Trafikverket, 2018) Vägnätet är fördelat till 5 områden.

Skogforsk har nu analyserat det upplåtna BK4-vägnätet med avseende på flaskhalsar och liknande vägsträckor som kraftigt begränsar nyttan med BK4 för skogsbruket.

Läs mer

Snart dags för allmänt tillgängliga BK4-vägar (2018-06-28)

Från och med söndag 1 juli 2018 blir det tillåtet att köra med fordonskombinationer upp till 74 ton bruttovikt på delar av det tidigare BK1-vägnätet. Läs mer på Trafikverkets hemsida om vad som gäller. Längs ner på sidan finns en knapp "Trafikinformation om BK4" som leder till kartorna.

I nuläget är vägnätet väldigt begränsat och dessutom koncentrerat till fem mindre områden. Trafikverket har dock för avsikt att utöka vägnätet så snart man kunnat inspektera och godkänna de olika sträckorna. Utöver Trafikverkets vägar finns ett stort antal kommunala vägar in mot industrier m.m. Dessa vägar beslutar kommunerna om.

Lagar och regler för BK4 och 74 ton (2018-05-03)

Regelverket kring de kommande BK4-vägarna och de därmed följande 74 tonsfordonen börjar nu ta form. Regeringen har antagit de ändringar som Transportstyrelsen föreslagit i Trafikförordningens fjärde kapitel paragraferna 11-13 samt kapitlets bilagor. På grund av ett misstag i hanteringen blev det två beslut där huvuddelen finns här och beslutet om maximal bruttovikt på treaxlig lastbil här.

I båda fallen gäller att ändringar jämfört med tidigare skrivning markerats med en heldragen, lodrät linje i vänstermarginalen.

 Det som nu återstår är att Trafikverket måste få ett beslut kring vägnätet samt deras krav på dubbelmontage på huvuddelen av fordonstågets axlar. Mer om detta kan läsas här.

Nytt tillståndsförfarande för längre och tyngre fordon

Den 1 februari 2018 fick Transportstyrelsen ett bemyndigande i trafikförordningen (1998:1276) att meddela tillstånd för längre och tyngre fordonståg om det behövs för test av nya tekniker och nya konstruktioner. Mer om bemyndigandet kan ni läsa här:

Tidigare har föreskrifter från Transportstyrelsen varit den enda möjligheten att få föra fordonståg som är längre och tyngre än vad trafikförordningens regler medger. Nu kan man alltså söka ett tillstånd istället vilket är, administrativt sett, betydligt enklare. För att pröva ett tillstånd kommer Transportstyrelsen att ta ut en avgift. Mer information om tillståndsgivning och  avgifter finns på Transportstyrelsens webbplats 

 Observera att de som idag har ansökningar inne om föreskrifter för längre fordon kan komma att behöva skicka in ansökan på nytt.

Observera också att alla ansökningar skickas till vag@transportstyrelsen.se, inte direkt till någon tjänsteman

Läs slutsatserna från senaste ETT-projektet

Nu finns Effektivare transporter på väg – slutrapport för ETT 2014-2016 i Kunskapsbanken på Skogforsks webbplats. Rapporten sammanfattar de tre årens forskning, där man analyserat effekterna av att använda tyngre och längre lastbilar för skogsbrukets transporter. Läs mer.

Nu har det äntligen hänt

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen (1998:1276). Beslutet innebär att det nu finns möjlighet för Transportstyrelsen att ge tillstånd till exempelvis lastbilsaktörer att köra längre och tyngre fordonståg med ny teknik eller nya konstruktioner på vanliga vägar, detta under en provperiod. Läs mer

Exakt vad detta innebär i alla avseenden har vi ännu inte fått klart för oss men räknar med fylligare besked från myndigheterna inom ett par veckor.

Tills dess är du välkommen med frågor till Henrik von Hofsten

2017-05-04

Äntligen är riksdagsbeslutet om att införa en ny belastningsklass klart

Onsdagen den 3 maj 2017 är för oss lastbilsnördar en stor och minnesvärd dag. Det var då riksdagen beslutade om att införa en ny belastningsklass (BK4) innebärande att vissa vägar kommer att upplåtas för fordonståg upp till och med 74 tons bruttovikt från och med 1 juli 2017. 

Trafikverket går nu in i en intensiv fas att börja skylta upp de vägar som blir aktuella. Viktigt att notera är att det förslag som Trafikverket tidigare gjort, med fem begränsade områden utan inbördes kontakt, inte gäller längre. I riksdagsbeslutet gjordes en skrivning om att endast vägens konstruktion och standard skulle avgöra BK4-klassningen. Inget annat.

Skogsindustrierna, Sveriges åkeriförbund och Skogforsk kommer förstås att noga följa Trafikverkets arbete i syfte att vägnätet som upplåts blir så ändamålsenligt som möjligt. Observera också att vägnätet kommer att utökas vartefter.

Läs mer om beslutet här

Se debatten här

 

2017-02-06

Ny projektledare för Skogforsks HCT-grupp

Sedan årsskiftet har Henrik von Hofsten tagit över som projektledare för HCT-projektet ETT-demo. Projektet syftar till att ta fram faktaunderlag och erfarenheter kring större och eller tyngre fordonskombinationer. Förhoppningen är att inom en snar framtid få till ett mer generellt tillstånd att framföra sådana fordon, till en början på ett begränsat vägnät, som sedan kan utvidgas vartefter kunskapsbasen vidgas.

 

2016-06-03

Förlängning  av dispens

Alla fordon med dispenser på bruttovikt >64 ton är ettåriga och gäller en dragbil/lastbil med en eller flera släpkombinationer. Dispensen är knuten till fordonet och dess ägare. Handläggning för förlängning inkl. remis till berörda kommuner är runt en månad, se därför till att skicka in ansökan om förlängning i god tid innan. Ansökan kostar 1350 kr och skickas till:

Lars Östman
Trafikverket

Box 186
871 24  Härnösand
Telefon: 0771-921 
Direkt: 010-123 61 78
lars.ostman@trafikverket.se

 

Förändring av dispens

Ansökan om utökad transportgeografi eller tillägg av släp görs direkt till trafikverket. Underlag som bifogas ansökan är kopia på tidigare dispens samt kartor som tydligt visar vilka tillkommande vägar som man ansöker för. Ansökan kostar 1350 kr och skickas till:

Lars Östman 
Trafikverket
Box 186
871 24  Härnösand

Telefon: 0771-921 
Direkt: 010-123 61 78
lars.ostman@trafikverket.se

Vid ägarbyte av dragbil/lastbil där transporterna fortsätter inom samma geografi kan giltig dispens följa med till den nya ägaren. Om inget annat överenskommit följer tidigare rapporteringsskyldigheter, enligt projektplan, med vid övertagande av dispensen. För att säkerställa att ny fordonsägare kan nyttja dispensen ska beredningsgruppen och trafikverket informeras före försäljningen.

Fordon som byter ägare och geografi ska göra en ny ansökan till beredningsgruppen. 

Kontakt i beredningsgruppen vid eventuell försäljning av fordon och nya ansökan är: Registrering av ny ägare kostar 1350 kr.

Fredrik Johansson, Skogforsk, tel 072-5062202, fredrik.johansson@skogforsk.se

2016-01-13

Se film på 104 tons timmerbil!

https://youtu.be/gBdvIvN8ybo

2016-01-05

Sveriges första 74-tons tankbil för biooljor

http://bioenergitidningen.se/newsmodule/view_inline_ad/id/706/src/@random4af3023e802c1

2015-12-15

Duo 2 rullar igen

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2015/12/15/duo-2-ekipaget-rullar-igen

2015-12-01

Trafikverket fick den 13 maj 2015 i uppdrag av regeringen att utreda och göra fördjupade
analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet. 

Läs Trafikverkets svar:

Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet

https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/50162

 

Systemanalys av införande av HCT på väg

https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/50163

Rapporter 2015

2015-11-23

Nytt fordon under aktiva bilar  ETTdemo 11   

2015-11-23 

1)Inom ETT-Projektet är 22 fordon  i drift (varav 5 väntar på 90-ton)

Totalt är det 43 HCT-fordon i drift, 37 fordon kör skogstransporter och biprodukter från skogsindustrin och 15 inom övriga transportslag.

2) Niklas Fogdestam slutar på Skogforsk och därmed som kontaktperson för HCT-demonstratorer. Kontakta istället Helena Kyster Hansen hkh@tetraplan.dk eller fredrik.johansson@skogforsk.se eller claes.lofroth@skogforsk.se

3) I avvaktan på Trafikverkets nya regeringsuppdrag i 74-tonsfrågan, se nedan, så tar vi inte emot fler intresseanmälningar på HCT-demonstratorer kortare än 25,25 m.

4) För längre demonstrationsfordon kontakta Helena, Fredrik eller Claes, se adresser ovan, för mer information.

5) Mer info om HCT i Sverige finns på hos CLOSER

6) Mer information om HCT finns hos Volvo

7) Ännu mer information om HCT finns i Finland

Två regeringsbeslut för längre och tyngre fordon

Regeringen har idag beslutat om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar till 64 tons bruttovikt. Därtill får Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka möjligheter det finns att köra med längre och tyngre godståg på befintligt järnvägsnät.

Transportsystemet behöver kontinuerligt effektiviseras för att möta behoven från industri, företag och resenärer. Samtidigt måste utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga utsläpp minska. Därför har regeringen idag beslutat att höja viktgränsen för lastbilar från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Ändringen i trafikförordningen träder i kraft den 1 juni i år.


- Ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i regeringens politik för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samtidigt som miljö-och klimatpåverkan ska minskas, säger Anna Johansson.


Försök har gjorts med tyngre och längre tåg som visade att det inte är något tekniskt hinder. Därför får nu Trafikverket i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns att köra längre och tyngre tåg på hela järnvägsnätet. Trafikverkets uppdrag ska redovisas senast den 31 augusti 2015.

Grönt ljus för tyngre lass

Artikel från ATL 2015-02-26

I vår införs en mindre höjning av tyngden på lassen för lastbilar. Maxvikten höjs från 60 till 64 ton. Den omstridda kilometerskatten för tunga fordon blir det däremot inget av under den här mandatperioden.

Det säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) i en intervju med ATL.

2015-02-12

Trafikverket/ Petter Åsman 

Forsknings- och demonstrationsprogrammet High Capacity Transport (HCT) syftar till att bygga den kunskap som behövs för att möjliggöra ett införande av fordon med högre kapacitet än de som används i Sverige idag. HCT är en del av arbetet med en fordonsflotta som är mindre beroende av fossila bränslen och bidrar till minskad energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. HCT ökar också tillgängligheten och nyttiggör kapaciteten i det befintliga transportsystemet genom att de tidigare gjorda infrastrukturinvesteringarna används effektivt.

För detta behövs fordon som testar och verifierar tekniken och fordonens funktion i väg- och logistiksystemen. Idag körs knappt 40 fordon inom ramen för HCT-programmet. Dessa fordon har bidragit till kunskapsuppbyggnaden och varit viktiga inte minst för de regeringsuppdrag som Trafikverket och Transportstyrelsen lämnade till regeringen i augusti 2014. 

Trafikverket ser ett fortsatt behov av att köra fordonsdemonstratorer med olika typer av gods och fordon för att ge svar på frågeställningar inom forskningsprogrammet. Men vi vill vara tydliga med att en förutsättning för att få medverka och få en dispens är att fordonen ger oss ny kunskap och att de följs upp i enlighet med HCT-programmets krav och behov. Detta innebär bland annat uppföljning och redovisning av bränsleförbrukning, körsträckor, hastigheter, bruttovikter och axeltryck m.m. Allt för att skapa underlag för den fortsatta utvecklingen. Vid valet av nya fordonsdemonstrationer är det alltså HCT-programmets behov som styr.

2015-01-27 Beredningsgruppen träffades och gick igenom ett tjugotal ansökningar. Ingen blev godkänd men ingen blev underkänd heller. Alla behöver dock kompletteras för att kunna gå vidare. Vad som framförallt efterfrågas är en tydlighet kring vilka försök som kommer att göras, hur de ska följas upp och utvärderas och av vem? Dessutom behöver vi vi veta vem som ansvarar för att rapporterna kring försöken skrivs och skickas in? Alla som har skickat in ansökningar kommer nu att kontaktas och få hjälp med att komplettera ansökan. Hör av er om ni inte har blivit kontaktade inom någon vecka fr.o.m. nu. 

2014-12-09 Beredningsgruppens nästa möte är den 27 januari 2015. Då kommer vi att gå igenom de ansökningar vi har fått in och prioritera dem.

2014-11-14 Mer information om HCT finns på facebook-sidan En Trave Till  

2014-09-11 En film om energieffektiva och trafiksäkra transporter med HCT-fordon

2014-09-09 Nu är Transportstyrelsens och Trafikverkets rapporter ut på remiss till och med den 20 oktober. Informationen om remissen m.m. återfinns här

2014-09-09 Under tiden som myndigheternas rapporter är ute på remiss och Näringsdepartementet bearbetar remissvaren fortlöper HCT-programmet som vanligt. Det innebär att man kan fortsätta anmäla sitt intresse för demonstration av HCT-fordon. Ju tydligare koppling demonstrationen har till Trafikverkets respektive Transportstyrelsens önskemål i deras respektive rapporter desto större chans är det att en dispens (<25,25 m) respektive en föreskrift (>25,25 m) går igenom. Trafikverket låter meddela att det finns tillräckligt många 74-tons rundvirkesbilar i dagsläget varför ny sådana demonstrationer har låg prioritet.

Trafikverket och Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att snabbutreda möjligheterna till högre totalvikter för lastbilstransporter. Se Regeringens beslut. Mottagningen av intresseanmälningar ligger för tillfället (2014-05-19) nere i avvaktan på resultaten från regeringsuppdraget. Vid frågor, kontakta Niklas Fogdestam tel:+46 (0)18 18 85 28

2014-07-02 "Scania premiäråker Sveriges längsta lastbil" LT 

2014-06-11 "Jula bygger ut Skara-lager för en kvarts miljard" Svensk Åkeritidning

2014-06-04 Seminarium "High Capacity Transports för varuägare" den 26:e augusti i Göteborg. Seminariet arrangeras av Northern LEAD (Chalmers och Göteborgs universitet) och är kostnadsfritt, föranmälan krävs.  

2014-04-25 "Framtidens flisbil är här" Dalarnas Tidningar 

2014-04-25 "74-tons flisbil invigd hos Dalafrakt" Svensk Åkeritidning

2014-04-10 "Effektivare godstransporter på väg" Pressmeddelande Näringsdepartementet.

2014-04-10 "Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas" Skogsindustrierna.

2014-04-10 "Snart rullar de första flisbilarna på 74 ton" Svensk Åkeritidning.

2014-02-11 "Mer last sparar energi i skogs- och lantbruk" ATL. 

Godset nr 2 2014 "Vill utveckla framtidens lastbilar", "Tyngre och längre bra för samhället". Trafikverket. se sidan 14-16.

 

 

Varför HCT?